VELIKONOCE 2024

Velikonoční sborový dopis

 

Protože jsme byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste, a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Kol 23, 1–4

 

Milé sestry, milí bratři, členové a přátelé evangelického sboru na Mělníku.

Ten příběh je stále živý. Je to již hezká řádka let, co jsem odjížděl na jazykový kurz do Anglie. Loučil jsem se s jednou téměř devadesátiletou ženou. Měli jsme spolu hluboký lidský vztah, nesený vírou. V závěru našeho setkání mi dávala obálku se slovy: „Až Vám bude nejhůř, tak tu obálku otevřete.“ Byla to těžká chvíle. Vzít, nevzít? Přece si nebudu brát peníze, byť by to byly libry, od ženy na konci života? Ale nevezmu si je a ublížím jí pohrdnutím darem, obzvlášť darovaným s tak silnou motivací. „Až vám bude nejhůř…“

Vzal jsem si tu obálku. Rozechvěle jsem ji hned první večer v Londýně rozlepil. „Až vám bude nejhůř,“ slyšel jsem její hlas. „Kolik tam asi je?“ říkal mi můj hlas. Otevřu obálku a v ní: „Our Father who art in Heaven… Otče náš, který jsi na nebesích…“ Anglicky napsaná modlitba Páně. „Až vám bude nejhůř…“ Ne peníze, ne věci, ne zásluhy, ne výkon. „Hledejte to, co je nad vámi,“ hledejte Krista. Hledejte duchovní zakotvení, sílu pro život, víru, která vás provede všemi, i těmi nejobtížnějšími situacemi. Hledejte lásku, která všechno spojuje, boří hradby, naplňuje život. Pozemské věci pominou. Peníze se rozkutálejí, zásluhy budou zapomenuty. Člověk zestárne, jeho výkon bude stále slabší. Zůstává duchovní bohatství. Zůstává útočiště pro smysluplný život. Zůstává nový život.

Jak to víme? Kde se to dozvídáme? „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem.“ Jsme u velikonočního poselství, jsme v jádru evangelia, ke kterému nás směruje apoštol. Sboru v Korintu píše: „Chci vám připomenout evangelium… které je základem… Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle písem…“ „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ Až vám bude nejhůř, nehledejte povzbuzení a naději v tom, co pomine. Nehledejte tam, kde si lidé obvykle myslí, že to tam najdou. A pak to zklamání, když to tam není. Hledejte u Krista. Tam vše naleznete. Naději proti beznaději, radost proti zármutku, světlo proti tmám, nový výhled do budoucnosti proti strachu, společenství proti osamělosti. Lásku proti nenávisti, zlobě, sobectví. Život proti smrti. To vše nám Kristus nabízí. „Hledejte to, co je nad vámi.“ Ale nejen až vám bude nejhůř. Stále, každé ráno a každý den. Pro každého je díky oběti a vzkříšení Ježíše Krista mnoho připraveno. „Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé…“

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Přijměte pozvání na velikonoční setkání a bohoslužby do Husova domu, které se konají následovně:

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – v 18:00 hodin: bohoslužby – pašijní čtení se zpěvy; – v 19:00 hodin: sederová večeře

29. 3. 2024 – Velký pátek – v 9:00 hodin: bohoslužby s večeří Páně

31. 3. 2024 – Neděle vzkříšení – 09:00 hodin: bohoslužby s večeří Páně a křty

 

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, všem Vám, kdo jakýmkoliv způsobem podporujete život farního sboru na Mělníku, děkujeme. Vážíme si Vaší finanční obětavosti, díky které sbor může uskutečňovat svůj provoz. Před pár léty vedení církve vyhlásilo akci „5 % a hlavu vzhůru.“ Znamená to posílit platby na církev 5 % ze svého ročního příjmu. A protože se církev připravuje na úplnou, tedy i finanční odluku od státu, je každý sbor, který má svého faráře, povinen odvádět do tzv. personálního fondu poměrně vysokou částku. Církev tak šetří na platy farářů. Z Vašich příspěvků také hradíme provoz sboru jako jsou energie, úklid, účetnictví, opravy, údržba atd. Prosíme, máte-li tu možnost, vyslyšte tuto výzvu vedení církve. Číslo účtu našeho sboru je: 2401866963/2010. Děkujeme Vám.

 

Přejeme Vám požehnané Velikonoce, přijetí Kristovy oběti i radost z Kristova vzkříšení.

Za farní sbor Českobratrské církve evangelické na Mělníku

 

Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka

 

 

Středa 20. 3. 2024 od 18:00 - večer s Karnoltovými na téma Turecko

Sobota 24. 2. 2024 - podepsání pamětního listu - evangelický sbor na Mělníku a německý evangelický sbor v Seydě

O zasazení dubů na sborové zahradě

V sobotu 24.02. 2024 jsme se sešli na sborové zahradě u zasazených dubů. Vytvořili jsme pestré shromáždění: mládež ze seniorátů poděbradského, pražského, libereckého a jihočeského, členové našeho sboru, příslušníci mělnické katolické komunity a delegace ze sboru v německé Seydě v čele s bratrem farářem Meinhofem.

Od tohoto dne ponesou stromy poselství: bez rozdílu konfese či národnosti nám budou připomínat vzájemné společenství, společnou víru, zodpovědnost i naději. To jsme zanesli do pamětní listiny, která bude vyvěšena v našem kostele i v kostele v německé Seydě. Podepsaná listina byla ofocena, přečíst si ji můžete pod tímto příspěvkem.

Písemným podkladem pro slavnost byl česko-německý text nazvaný 24. únor 2024, Mělník: Stromy ze Seydy za budoucnost v pokoji. Jsou v něm zachyceny historické souvislosti samotného zasazení dubů i celkový kontext pořádaného shromáždění. Přečíst si jej můžete pod článkem. Zpráva o tomto setkání i jeho poselství vyšla ve víkendovém vydání německých novin Mitteldeutsche Zeitung, výstřižek viz pod článkem.

Po slavnostním setkání následovala naučná procházka Mělníkem s důrazem na jeho katolickou minulost a současnost. Prováděl nás historik Mgr. Lukáš Snopek z mělnického Regionálního muzea, člen katolické farnosti. Setkání u dubů probíhalo souběžně s akcí seniorátní mládeže, která poskytla německé delegaci zázemí. Děkujeme.

Tato sobota byla zároveň dvouletým výročím války na Ukrajině, napadené zemi jsme vyjádřili podporu. Kéž deklarované poselství pomůže růst míru, kterého užíváme i jejž očekáváme. Kéž naše společné setkání stoupalo k Hospodinu jako modlitba pokoje.

Vít Novotný

 

pdf

Neděle 18. 2. 2024 - host na kazatelně - Jiří Ježdík - viz rubrika KÁZÁNÍ

Bratru faráři Erdingerovi končí povolací období a mělnický evangelický sbor hledá jeho nástupce. Bratr farář Ježdík, který je farářem v Písku, přijal pozvání a je jedním ze tří kandidátů na místo mělnického faráře. Poslouží při nedělních bohoslužbách, a pak bude možné s ním při kávě a čaji pohovořit. Srdečně zveme.

Další kandidáti: V pondělí 12. 2. 2024 byla hostem na schůzi staršovstva ses. farářka Eliška Vančová a v březnu bude hostem na kazatelně br. farář Jaromír Strádal z Potštejna.

 

 

Středa 10. 1. 2024 od 18:00 - večer s hostem

Upozornění

Prosíme ty, kdo věnovali farnímu sboru dar a chtějí potvrzení k daňovému přiznání, aby napsali jakou formou (e-mailem či poštou) máme poslat.

Svůj požadavek prosím adresujte na e-mail: melnik@evangnet.cz nebo přímo účetní sboru e-mail: lenka.ondrejova@post.cz

Všem dárcům upřímně děkujeme.

Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka - statutární zástupci.

 

 

Neděle 31. 12. 2023

Silvestr v Husově domě

9:00 hod. bohoslužby vede br. farář Miroslav Erdinger, káže br. farář Roman Porubän z Kežmarku, senior Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku

18:00 silvestrovské setkání s povídáním, zpíváním a občerstvením

Bohoslužby o Vánocích

Srdečně zveme na bohoslužby a další setkání. Při všech bude sloužit a kázat bratr farář Miroslav Erdinger.

 • 24. 12. Štědrý den v 9:00 bohoslužby v Husově domě a ve 23:00 v evangelickém kostele! se zpěvy vánočních písní a koled pod vedením bratra Honzy Karnolta
 • 25. 12. Boží hod vánoční v 9:00 bohoslužby v Husově domě s večeří Páně
 • 26. 12. Štěpán v 9:00 bohoslužby v Husově domě 

Vánoční sborový dopis

Vánoční sborový dopis 2023

„Nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově“… „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.“ Lk 2, 10 + 14

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé českobratrského evangelického sboru na Mělníku, milí spolulidé.

Odkud a z jakého důvodu ta veliká radost přichází? Z betlémského chléva. A důvod? Protože se tam narodila láska. Ta bezpodmínečná, čistá, pravdivá, člověka zachraňující, láska, která nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, raduje se z pravdy. Láska, která si nedělá žádné nároky. Láska, která i když lidskou zlobou ukřižovaná, vstává z mrtvých. Probouzí se k životu, probouzí nás k životu. Vždyť silnější než smrt je láska.

A že se ta láska narodila právě v chlévě? Všude měli obsazeno, zavřeno, někde se třeba báli, jinde si pyšně střežili své jisté, někde si zase nechtěli umazat pokoj nějakými přivandrovalci. Jaký je ten chlév silný symbol. V královských palácích, ve vilách bohatých a mocných, tam by nejspíš nikdo ani nějaké čisté lásce nerozuměl. Tam vědí všichni své, lidé si tam hlídají své pozice, svůj majetek, své pohodlí. Tam se intrikuje a pokrytectví, přetvářka, podezřívání, manipulace tam jen kvetou. Ale čistá láska? Kdo by jí v takových místech a situacích rozuměl? „To bude něco divného, jen si na to dejte pozor,“ spíše by se neslo od úst k ústům. 

Tak tedy chlév. „Vůl na dítě dýchá, Bůh se sklonil k nám, sláma do zad píchá, Bůh se sklonil k nám,“ zpíváme v jedné písni. Tam, v místě nepohodlí, kde lidé usilují o pravdivý, ne divadelní nebo televizní život, kde lidé ošetřují zvířata, kde se možná nemluví docela slušně (ale co to je to „slušně“), kde je všechno děláno proto, aby bylo co jíst a pít, kde námahou padají víčka, tam lidé myslí na druhé. Jejich mysl není zatemněna mocí, slávou, bohatstvím, zde je porozumění pro onu bezpodmínečnou lásku, tady je podhoubí pro její narození.

Nebojme se, je s námi Boží láska. Přišla mezi nás. Jako bezbranné dítě v nepohodlí chléva dala o sobě vědět. Nejprve pastýřům, které ta dobrá zpráva vylekala. „Nebojte se,“ slyšeli. Radost z narození Spasitele přemůže strach, protože, jak později napíše apoštol, „…láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání…“ No a pak dalším a dalším o sobě dávala vědět a také my jsme se o ní doslechli. I my z té Boží lásky, narozené v betlémském chlévě, můžeme žít a žijeme. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Milé sestry, milí bratři, přátelé sboru, radujeme se ze všech setkání s Vámi ať v kostele nebo v Husově domě. Vždyť podstatnou složkou života víry jsou společná shromáždění. Děkujeme Vám také za Vaši finanční podporu a pomoc. Sbor po té finanční stránce hospodaří z Vašich příspěvků. Chátrající objekty stále opravujeme, což je pro nás největší finanční zátěž. Samozřejmě platíme za energie, také přispíváme na provoz seniorátu a církve. Podílíme se na několika humanitárních projektech a sbírkách. Pokud chcete a můžete přispět, udělejte to, prosím, na účet sboru, jehož číslo je: 2401866963/2010. Děkujeme Vám.

Přejeme Vám požehnané, Boží i lidskou láskou prosvětlené Vánoce.

Ať Vaše kroky provází Boží blízkost, pokoj a naděje.

Za staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mělníku

Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka

 

17. 12. 2023 - 3. adventní neděle - 9:00 hod. - bohoslužby se zpěvy a vánočí hrou dětí.

Čtvrtek 14. 12. 2023 od 19:00 - koncert Chrapotu

Sobota 2. 12. 2023 od 14:00 hod. ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Vánoce v teorii a praxi.V sobotu před první adventní nedělí proběhne v Husově domě vánoční tvoření adventních věnců a vánoční výzdoby. Účastníkům akce chceme přiblížit historii, tradiční zvyky, rituály a význam vánočních svátků a zapojit při tom děti i dospělé do praktických rukodělných technik. Projekt je oraganizován a financován Farním sborem ČCE v Mlěníku a Komunitním centrem Husův dům. Je také finančně podpořen městem Mělník.

Neděle 19. 11. 2023 po bohoslužbách v 10:30 hod. OBCHŮDEK JEDNOHO SVĚTA

 Opět po roce si můžete nakoupit pěkné dárky a zároveň podpořit lidi v rozvojových zemích.

 

Neděle 15. 10. 2023 - bohoslužby díkůvzdání

V neděli 15. října poděkujeme Pánu Bohu za úrodu. Bude vysluhována večeře Páně. Bohoslužby se konají v kostele.

 

 

Středa 4. 10. 2023 v 18:00 hodin. Večer s hostem.

Sobota 9. 9. od 14:00 Karáskovský happe(y)ning; 19:00 OBOROH - koncert

Další akce na OTEVŘENÉ EVANGELICKÉ ZAHRADĚ.

Neděle 3. 9. 2023 - Sborový den a Otevřená zahrada

Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně budeme konat od 9:00 hodin pod širým nebem na zahradě vedle kostela. Na začátku školního roku při nich bratr farář Erdinger požehná dětem, učitelům nedělní školy a pastorační pracovnici. Po nich společně poobědváme. V případě nepříznivého počasí budou bohoslužby v kostele a oběd v Husově domě.

Od 13:00 hodin bude OTEVŘENÁ ZAHRADA pro širší veřejnost s programem a s možností občerstvení. Viz plakát.

 

 

 

Prázdniny – červenec a srpen 2023

Bohoslužby na Mělníku se konají každou neděli od 9:00 hodin v evangelickém kostele.

Vede je a káže br. farář Miroslav Erdinger (s výjimkou jeho dovolené).

 

Bohoslužby Na Vysoké se nekonají.

Bohoslužby ve Štětí se konajína základě domluvys farářem.

Biblické hodiny a další sborové aktivity se nekonají.

Ženský klub Rozálie seschází na základě domluvy.

Úřední hodiny ST 9:00 – 12:00 s výjimkou dovolené faráře.

 

DOVOLENÁ FARÁŘE:

10. - 16. 7.

23. - 29. 7.

2. - 7. 8.

 

 

 

PARÁDNÍ PRÁZDNINY 7. - 11. SRPNA 2023 - JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

PARÁDNÍ PRÁZDNINY. Máme ještě nekolik volných míst v prázdninovém projektu pro školní děti od 7. – 11. srpna 2023.
Denně od 8:00 do 16:30 hodin v prostorách Farního sboru ČCE v Mělníku – na evangelické zahradě, při nepříznivém počasí v Husově domě. Bohatý program hudební, sportovní, výlety. V případě zájmu pište na melnik@evangnet.cz nebo eliska@erdinger.cz

Sobota 17. 6. 2023 - sborový výlet na Střekov

Pátek 2. 6. 2023 Noc kostelů - otevřený kostel i zahrada 17:00-22:00

Neděle 14.5.2023 - Sborový den - Otevřená zahrada

Program:

 

9:00 bohoslužby v kostele s oživlým kázáním pro děti i dospělé

12:00 společný oběd v Husově domě

13:00 otevřená zahrada

 • Program pro děti pod vedením Simony Pospíšilové
 • Hudební program pod vedením Jana Karnolta
 • Stánek s občerstvením Martina Russa

 Srdečně zveme

V úterý 9. 5. 2023 od 14:30 hod. se sejde ženský klub Rozálie

V současné době pokračujeme v ručních pracech, výrábíme háčkované podsedáky na židle do sborových místností. V Husově domě pokračuje výstava látek a rukodělných výrobků. Je možné si za doporučený příspěvek odnést jak vlnu, látku nebo hotový výrobek.

 

 

22. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod. vás zvou ženy z klubu Rozálie do Husova domu.

Velikonoce 2023

SBOROVÝ DOPIS

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ (Mt 28, 16 – 20)

 

Apoštolové mají za sebou dny plné hrůzy. Zatčení Ježíše. Jidášova zrada. Polibek, symbol lásky, dostal těžkou ránu. Stal se prostředkem zrady. Jejich Mistr a Pán před Pilátem. „Ukřižuj ho, ukřižuj,“ zní jim v uších křik nepřátel. Odsouzení, posměch, bičování, cesta s křížem na Golgotu. Obzvlášť Petra straší svědomí. Vždyť Krista třikrát zapřel. Nějaká pro mnohé bezvýznamná služka u ohně ho usvědčila. „Ty jsi byl s Ním.“ Petr, plný strachu, zapírá. Jednou, dvakrát, třikrát. A kohout kokrhá a kokrhá a Petr pláče, zklamaný sám sebou, pláče. A pak již jen kříž a z něho Ježíšova slova: „Žízním, je dokonáno.“ A Ježíš na kříži umírá. Staccato událostí, při kterých běhá mráz po zádech, zastavuje se dech, rozbuší se srdce. A to zdaleka není všechno. Událost vrcholná, na které stojí víra křesťanů a pro kterou jsou Velikonoce největšími křesťanskými svátky, má teprve nastat.

Tělo Ježíšovo bylo uloženo do hrobu. Jenomže ho ženy nestihly v předvečer soboty nabalzamovat. Přicházejí ke hrobu tedy třetí den. Plné obav, kdo jim odvalí od hrobu kámen, který tam byl po Ježíšově uložení přivalen. Ale údiv. Kámen je odvalen. Ženy nahlédnou do hrobu, tělo nikde. Jen složená plátna, do nichž bylo tělo zabaleno. Zmatek, strach, nejistota. A pak to přijde: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen, jak vám to kdysi řekl.“ Ale to bylo přece tak neuvěřitelné, že to ženy v hlavě dlouho nenosily. Stejně by jim to nikdo nevěřil a byly by za hlupačky. Ano, mnoho věcí se událo, mnohé se změnilo ve víře lidí, v jejich chápání oběti, zrady, zklamání. Mnozí prozřeli. Ale na vzkříšení Krista jejich prozření nedosáhlo. „Běžte do Galileje, tam mě uvidíte,“ slyší někteří.

A tak jdou. Je již jen jedenáct učedníků. Ten dvanáctý, zklamaný ze sebe, z jednání Židů, ale také zklamaný před tím Ježíšem, ten již chybí. A již vždy bude chybět. Neunesl tíhu svého jednání. Zrada bolí především a nejvíc jeho. Nebohý Jidáš. Tak uřízne někdo ten provaz?

Překvapení. Ti, kdo jdou do Galileje, ti, kteří přece jen vzali Ježíše a jeho slova o vzkříšení vážně, ti nyní ztuhnou. Na své cestě se setkávají se vzkříšeným Ježíšem. Klanějí se mu. Vyznávají tak pokloněním, že Ježíš je Pán. Ne caesar, ne ten, kdo kolem sebe rozsévá strach a hrůzu, protože smrt, ne ten, kdo zotročuje lidi válkou, kdo posílá na smrt nevinné, je pán, ale Ježíš je Pánem. Možná někoho nyní napadne známý výrok Masarykův: „Ježíš, ne caesar. Toť smysl našich dějin i demokracie.“ A tak učedníci vyznávají vzkříšeného svým Pánem. A jak již to bývá, někteří věří, radují se, jiní pochybují. A Ježíš neříká: „Vy, co pochybujete, jste špatní, to přece nemůžete, s vámi již nepočítám, zklamali jste. “ Ježíš jakoby vše přehlédl, je nad tím, přistoupí ke všem. Ano, víra není „musíš“, víra je nabídka. „Na, vezmi si, chceš-li.“ Všichni mají slyšet jeho slova. A tak slyší o Ježíšově moci, o získávání nových a nových učedníků, slyší o křtu, mohou přijmout vyslání: „Jděte, získávejte, křtěte. A učte je. Sdělujte lidem, že jsem je přišel zachránit od zlé moci zlomocných, že jsem jim přišel nabídnout lásku a radost. Učte je, že ne nenávist, ale láska, ne lež, ale pravda, ne smutek, ale radost, ne zoufalství, ale naděje, ne smrt, ale život se mnou vstoupily do světa, a nabízí i možnost vstoupit do jejich života. Do života nás všech. A já vás v tom nenechám samotné. Jsem s vámi po všechny dny až do konce tohoto věku.“ Velikonoce vrcholí sdělením, že Ježíš živý, protože vzkříšený Pán, je s člověkem, je s námi.

Když jsem se nedávno v jednom Domově pro staré lidi ptal, co jsou to Velikonoce, odpověděla mi jedna žena: „To jsou svátky jara.“ Řekl jsem: „To by bylo málo. Velikonoce jsou svátky odpuštění, ukazují význam oběti, jsou to svátky Boží lásky k člověku a také lásky lidí, jsou to svátky nového života, ve kterém žijeme s Kristem. Již teď, a jednou naplno.“

Přeji Vám takové Velikonoce, milé sestry a milí bratři, milí přátelé.

Váš farář Miroslav Erdinger

 

Zveme Vás do shromáždění o Velikonocích

Zelený čtvrtek 6. 4. 2023 v 18.00 hod. čtení pašijních textů a písně – Kristovo utrpení; v 19.00 hod. sederová večeře – připomenutí vyvedení Božího lidu z otroctví Egypta – cesta do svobody – v Husově domě

Velký pátek 7. 4. 2023 v 9.00 hod. velkopáteční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně – v Husově domě

Velikonoční neděle 9. 4. 2023 v 9.00 hod. – neděle vzkříšení – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně – v Husově domě – budou vysílány přímým přenosem na Českém rozhlase stanice Vltava

 

Další oznámení a pozvání - připravované akce FS + KCHD:

1.4. Velikonoční tvoření

15.4. Sborový výlet na Bezděz

22.4. Brigáda na zahradě

23.4. Oživlé kázání

14.5. Sborový den, otevřená zahrada

26. – 28.5. 2023 Pobyt rodin s dětmi v Herlíkovicích

2.6. Noc kostelů

17.6. Výlet s nedělkou na Střekov

7.8. - 11.8. Parádní prázdniny – „přífarský tábor“

3.9. bohoslužby pod širým nebem na začátku školního roku, rodinná neděle, otevřená zahrada

9.9. – III. Karáskovský Ha(e)ppening, koncert skupiny Oboroh

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mělníku, Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka a za Komunitní centrum Husův dům Eliška Eringerová, předsedkyně.

 

Pátek 31. 3. 2023 v 18:00 v evangelickém kostele - Koncert dívčího pěveckého sboru z USA

Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Komunitní centrum Husův dům na Mělníku Vás zvou na koncert 45ti členného dívčího pěveckého sboru z Naperville - North v USA. Vystoupí v evangelickém kostele v pátek 31. března v 18.00 hod.

Program je smíšený. Uslyšíme jak písně sakrální, tak písně lidové, spirituály, tradicionály a další. Nepochybně si, milí návštěvníci, přijdete na své.

Zveme Vás k tomuto hudebnímu setkání, při kterém jistě společně prožijeme chvíle vděčnosti, radosti, naděje, a také lidské blízkosti.

Za pořadatele srdečně zve Miroslav Erdinger, evangelický farář

 

Velikonoční tvoření nejen pro děti 1. dubna od 15:00 hodin

Veřejná sbírka na pomoc Ukrajině

Pátek 6.1.2023 v 18.00 - Připomenutí si zjevení Páně a představení knihy milostné poezie Miroslava Erdingera "Velké srdce"

Milí přátelé,

od 1. ledna je u nás návštěvou farář Roman Porubän z Kežmarku. Když jsme spolu připravovali program na týdenní společné bytí, uzrál v nás nápad sejít se společně večer v pátek 6. ledna v 18.00 hod, v den Zjevení Krista mudrcům. Obvykle je ten den nazýván dnem zjevení Páně. Začneme tedy v 18.00 hod. přivítáním, pozdravením, pak Romam Porubän poví něco o zmíněném svátku. Zazpíváme pár písní, poděkujeme za společné setkání, já přečtu biblický text, který o setkání mudrců s děťátkem vypráví. Moc zajímavé čtení. Každý jdeme za svou hvězdou. Pak Vám spolu s Jitkou Hruškovou představíme knížku mé milostné poezie, která vyšla na Slovensku a o jejíž vydání se postaral bratr farář Porubän. Jako ukázky zazní především nové básně. Ovšemže ty, které jste někteří slyšeli 4. února loňského roku v kulturním domě, knížka obsahuje také. Rozhodl jsem se knihu neprodávat, ale dobrovolné příspěvky, darované při jejím převzetí, věnovat Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na Měníku, který je použije na rekonstrukci podlahy v Husově domě. Doporučený příspěvek – dar sboru – je 150,- Kč (je možné samozřejmě přispět i větší částkou). Ti, kdo se rozhodnou takto přispět, si odnesou autorem podepsanou knížku a také hřejivý pocit v srdci, že přispěli na dobrou věc. Přípitek, kterým uvedeme knihu do povědomí čtenářů, pronese náš host farář Roman Porubän z Kežmarku.

Ke slovenské církevní tradici patří, že v den zjevení Páně se jí slovenská kapustnica neboli zelňačka. A pije se horký punč. To vše bude i zde. Roman Porubän kapustnicu uvaří a také punč připraví. Že bude vše „pravé“ dokazuje i to, že si včera potřebné ingredience ze Slovenska přivezl. Přičemž kysané zelí nabral z vlastního sudu.

Jednoduše – máme se na co těšit.

Srdečně Vás všechny zveme do Husova domu v pátek 6.1.2023 v 18.00 hod. A pozvěte i své milovné.

S přáním dobra

Váš

Miroslav Erdinger, evangelický farář

 

 

Bohoslužby o Vánocích

Štědrý den 24. 12. v 23:00 hod. - předpůlnoční bohoslužby se zpěvy - evangelický kostel

Boží hod vánoční 25. 12. v 9:00 hod. - bohoslužby s večeří Páně - Husův dům

Štěpán 26. 12. v 9:00 hod. - bohoslužby s večeří Páně - Husův dům

Silvestr 31. 12. v 18:00 - děkovné bohoslužby na závěr církevního roku, od 19:00 sborový Silvestr s programem - Husův dům

Nový rok 1. 1. 2023 - 10:00!!! hod. - bohoslužby s večeří Páně - Husův dům

Koncert pěveckého sboru Chrapot - Husův dům - úterý 13. 12. v 19:00

pdf

ART CAFFÉ - pondělí 12. 12. v 18:30 hod.

Adventní tvoření - sobota 26. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 hod.

V úterý 8. 11. 2022 od 18:00 hod. zpívání s Milošem Rejchrtem

Od 6. 11. 2022 se konají pravidelné nedělní bohoslužby od 9:00 hodin v Husově domě.

6. 11. po bohoslužbách budou našimi hosty Magdalena a Tomáš Jelínkovi z OBCHŮDKU JEDNOHO SVĚTA.

16. 10. od 9.00 hod. se konají bohoslužby v kostele. Pěvecký sbor JIZEROŠ však nevystoupí pro onemocnění dirigenta a dalších zpěváků.

 

 

28. září od 13:00 - děkovné bohoslužby v Den české státnosti v evangelickém kostele s vystoupením skupiny PANOVNICE.

Bohoslužby vedl a kázal br. farář Miroslav Erdinger. Historické zamyšlení ke Dni české státnosti přednesl starosta města Mělník Ctirad Mikeš. Při bohoslužbách vystoupila skupina Panovnice. Jednotlivé panovnice se představily a zazpívaly známé chorály a capella nebo za doprovodu dobových hudebních nástrojů v historických kostýmech a doplňcích. Pod vedením Lenky Harigelové zazněly tyto písně: Svatý Václave, Salve Regina, Búoh všemohúcí, Santa Maria, strela do dia, Jezu Kriste, štědrý kněže a další. Hostem byl Pavel Marek, který doprovázel skupinu na varhanní portativ. Mluveným slovem provázela Ingrid Růžičková, autorka projektu.

 

VÍNO TVÉ VÝBORNÉ PÍT MI DEJ - II. ročník - Sobota 10. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hod. v areálu parku Neuberk

Program

14°° Zahájení a přivítání Mirek Erdinger

1410 Boží trouba slovo o Sváťovi a další „projevy“ Mirek Erdinger

- Sbírka Sváťových kázání Boží trouba, str. 345 – 346 – pasáž

- Úvodní píseň Svatba v Káni Galilejské

1437cca Jak jsem potkal Karáska a co to pro mě znamenalo

Osobní sdělení se zpěvy - pozdravy a jiná promluvení:

- Anna Richterová, ředitelka Zahradnické akademie Mělník

- Ctirad Mikeš, starosta města Mělník

- Zdeněk Bárta

- Miloš Rejchrt

- Václav Hurt

- Vojta Zikmund

- Jan Karnolt

- Mirek Erdinger

- Píseň: Já jsem ňákej stonavej 

Čtení Karáskových textů: Jitka Hrušková

- Tři texty

Píseň: Blíž k tobě Bože můj

16°°přesně(?) Odhalení Sváťovy CESTY vinicí Páně Cesta vinohradníka Sváti Karáska

- Píseň: Say no! Sejmou…

1616asitak Odpočinek od oficiálního programu – volný program

 • Vybrané minutky z kuchyně šéfkuchaře Martina Russe…na tácku…, výborná vína z místních sklepů...a pivo do kelímku…
 • Prodej knih Kalich, Alena Zvolánková...do nákupních tašek
 • Procházka CESTAMI v parku/arboretu...

17°° Degustace mělnických vín ze Školního statku, přijde i somelier Vojtěch Kušina 

- Veselý starobinec čte Jitka Hrušková

18°°host Lucie Redlová - valašská folková zpěvačka (písně pěkně uspořádané, uvede Mirek Erdinger)

1919 Volleyofky z Konzervy (písně neuspořádané)

2130nejpozdějš! Závěrečné ovace (dík za dobré ovoce)

K případnému tanci a jistému poslechu doprovází improvizované uskupení Konzervy. Hrají výhradně woleyovky – písně z listu a bez přípravy

Parkování v areálu do 22.00 hod

 

4. 9. 2022 od 9:00 - Rodinné bohoslužby

 


Bohoslužby s večeří Páně proběhly pod širým nebem v zahradě kostela na Mělníku

Bohoslužby vedl Miroslav Erdinger

Začátek školního roku – požehnání dětem, učitelům, pastorační pracovnici

Po bohoslužbách jsme společně poseděli při kávě, nápojích a občerstvení

 

 

Zahradní slavnost - 18. 6. 2022 od 14:00 hodin

Pozvánka i v pdf níže.

pdf

Noc kostelů - 10. 6. 2022 od 18:00 hodin

Více viz plakát.

pdf

Valná hromada KCHD se koná 29.6.2022 od 10:30 hod. v Husově domě.

Večer s hostem - 4. 5. v 19:00 - Cesta do Kambhodže

Zuzka Karnoltová bude se svými přáteli vyprávět o své misijní cestě.

Bohoslužby o Velikonocích

14. 4. Zelený čtvrtek - 18:00 hod. pašijní čtení v Husově domě

15. 4. Velký pátek - 11:00 hod. v evangelickém kostele (večeře Páně) - přímý přenos ČT2

17. 4. Neděle - Boží hod velikonoční - 9:00 v evangelickém kostele (večeře Páně)

 

 

6. 4. 2022 v 18:00 hodin v Husově domě - večer s hostem - Mgr. Yaroslavem Gulyakem

pdf

Pozvání do kostela na koncert mladých hudebníků z USA - 7. 4. 2022 v 18:00 hodin

pdf

YMCA DAP zve do klubu děti od 10 do18 let

Proslov Miroslava Erdingera na mělnickém náměstí

Společně pro Ukrajinu, Mělník 3. 2. 2022

Dobré odpoledne,

milí přátelé pokoje a věřím, že i tvůrci pokoje, přátelé svobody a věřím, že i ochránci svobody, přátelé pravdy a věřím, že i pravdomluvní, přátelé života a věřím, že i ti, kteří život chrání.

Včera jsem hovořil se svým synem, který je farářem a byl půl roku farářem ukrajinských Čechů na Ukrajině. Má tam mnoho přátel. „Jaké máš zprávy?“ ptal jsem se. „Kdy ses o té válce dozvěděl?“ Řekl mi: „Tak, že jsem ve čtvrtek ráno našel zprávu v mobilu od 17leté holky z Bohemky: "Ahoj Miki, máme u nás na Ukrajině válku." Psala mu pak v sobotu, že jejich tátu odvedli bojovat, že se bojí, ale že věří, že všechno dobře dopadne – to u nich píšou všichni, že to bude dobré. Ukrajinci neztrácejí naději.

A zde ještě připojil zprávu od jiného obyvatele z ukrajinské Bohemky. Čtu ji autenticky, tedy tak, jak byla napsána: "Na čtvrtej den války, ráno můžeme se přivítát <dodré ráno> bo máme dobré zprávy, válka jde ale se trošku prizastavila i je pod kontrolou ukrajinské armády. Minulý dne jsme se vitaly <ahoj, zdravím tě > bo jsme nevěděli co bude dál. Děkuji všemu světu i Panu Bohu že nás podporuval, bo nic zlého jsme ne djaly, branime svou zem i svobody. Prosíme, na bohoslužbě pomodlitese za našich vojáků, kteří říkaj to jim dává moc po teskej a dlouhéj nocí. Pozdravujte váš zbor. Přeji hodně štěstí a zdraví.
A vždycky se přivítát dobrý ráno, den, večer - mít jen dobrý zprávy. Hesky den. Myloslav Pervomajsk Ukrajina." Požádal jsem syna a on mi poslal tento písemný záznam.

Jsou to v té ukrajinské Bohemce prostí lidé. Obyčejní. Jako většina Ukrajinců. A jak jsou vzácní, jaké poselství nám předávají. Z tohoto pohledu nejsou lidé obyčejní a prostí. Jsou jen lidé. To je jejich hodnota.

Vždy se ptám, co nám takové situace říkají, kam nás vedou. Dávám si jakýsi soukromý smysl bolavým událostem, lidskému trápení. A tak se i zde stále vracím k těm slovům. K jejich poselství. Zde ho vidím.

„Dobré ráno“ – zdravíme se samozřejmě, mnohdy aniž bychom se na sebe podívali. A hle, zde je dobré ráno jakýmsi zázrakem, darem netušeným. Protože se válka pozastavila. Protože je méně mrtvých a zraněných, protože otcové mohou volat domů, že jsou živí. Protože se sedmnáctiletá holka z Bohemky může radovat, že její táta žije. Už nikdy, prosím, neříkejme nikomu „dobré ráno“ jen tak, ze zvyku. Vždy jen upřímně a s vděčností, že jsme se probudili, že máme co jíst a pít. A vedle nás, nebo jen někde kousek dál od nás, je někdo, kdo nás má rád, kdo nás miluje a my jeho. „Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer,“ milované bytosti, lidé. Poselství ukrajinského lidu pro nás.

„Ahoj, zdravím tě“ – říkáme si mnohdy bezmyšlenkovitě. Víme, co bude dál. Bude nový den a v něm láska a objímání a milování a tanec a písně a lidská blízkost a radost a smích dětí a moudrá slova starců a pochybnosti stařen. A na Ukrajině? „Zdravím, tě“, protože jsme nevěděli, co bude dál. Nic zlého jsme nedělali, bráníme svou zem a svobodu. Modlete se za naše vojáky, kteří říkají, že jim to mnoho dává, že je to podporuje po teskné a dlouhé noci. Cítíme, jak jsou ta slova „Zdravím, tě“ hlubokým vyjádřením nejen bolesti, ale také naděje? Už nikdy, prosím, neříkejme „Zdravím tě“ jen tak pro formu. Vždy jen upřímně, s vděčností, že to máme komu říct, že máme koho pozdravit, koho obejmout, políbit. S kým prožít dlouhou noc radosti a blízkosti. Beze strachu o život svůj, svého drahého, drahé, svých dětí… A on nemá v ruce samopal, ani nepláče strachem a hrůzou. Usmívá se na nás, vždyť je tu nový den. A nová příležitost pro lásku, pro naději, pro odpuštění, smíření. Poselství ukrajinského lidu pro nás.

Jsem vděčný za ranní probuzení, které tváří v tvář válce na Ukrajině jeví se jako zázrak. Jsem vděčný ukrajinskému lidu, který statečně bojuje o svobodu, pravdu, naději i lásku, a ukazuje nám cestu hrdosti, statečnosti, úcty. Jsem vděčný za vás, své spoluobčany v našem městě, v naší nádherné zemi, za tolik sociálně cítících lidí. Jsem vděčný za toto pozvání na tribunu. Kdybychom neměli svobodu, k takovým setkáním by nemohlo dojít. Máme co si chránit. Statečný boj ukrajinského lidu nám v tom může být vzorem, pomocí, posilou. 

 

Nakonec modlitba:

Hospodine, Bože náš, sílo naše a oporo,

scházíme se, abychom byli spolu a s tebou ve chvíli, kdy nedaleko od nás dochází k nesmyslnému vraždění. Zlo se nakumulovalo a ukázalo svoji sílu. Umírají lidé, kteří se jen snaží bránit, kteří bojují za svou svobodu, za život svůj i svých blízkých. Nerozumíme, nechápeme, hledáme, jak pomoci. Věříme, že tvá moc je silnější než veškeré zlo. Věříme, že je tvou vůlí žít v míru, pokoji a lásce. Věříme, že nakonec zlo prohraje. Prosíme, ať je to co nejdřív. Ty víš, jak je boj se zlem těžký. Ty víš, jaké to je, když umírá tvůj Syn Ježíš, pro zlobu lidí. Ty víš, jaké to je, když se touha po moci a po vlastní pravdě promění v nenávist a smrt. Věříme, že i situace na Ukrajině nevypadla z tvých rukou a máme naději v pokoj. Amen.

 

Děkuji vám. Přeji vám dobro. Přeji vám pokoj a lásku. To vše přeji také lidu Ukrajiny. Sláva Ukrajině!

 

Společně hledáme NADĚJI - 27. února 2022 v 18.00 hodin v Husově domě

Společně hledáme NADĚJI

pro svět, pro Evropu, pro UKRAJINU, pro Rusko, pro naši zemi, pro naše město, pro naše rodiny, pro nás.

 

Milí přátelé,

 

situace na Ukrajině nás nemůže nechat klidné. Řečí o míru je od agresorů stále dost a my vnímáme, že jde o jakýsi „Pax Romana“, prosazený a vynucený vítěznými imperátory. V té době se vojáci připravují na další a další válku. Na Ukrajině je krutá válka. Co můžeme dělat?

Na rozdíl od „míru“ jako křesťané můžeme přinášet pokoj. Jakési spočinutí ve vnitřní jistotě Boží blízkosti. „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ K takovému pokoji nás zvou slova Kristova. K pokoji beze zbraní, bez násilí, bez prosazování sama sebe, bez násilného upevňování moci. Takový pokoj přináší naději.

Když jsem včera šel podél Labe, byl jsem plný vděčnosti za ty chvíle pokoje. Avšak také plný nejistot, co bude dál s Ukrajinou, Evropou, s námi. Jakou máme naději pro další dny a měsíce a léta? Lépe se hledá naděje ve společenství než o samotě. Tak vznikla myšlenka, k jejímuž uskutečnění Vás zvu.

Zvu Vás, bez rozdílů církví, víry či nevíry, politických postojů na nedělní večer do Husova domu k setkání s modlitbami, přemýšlením, ztišením, sdílením svých aktuálních prožitků, pocitů, emocí. Ke společnému hledání naděje. Kdysi mi jeden přítel položil otázku: „Víš, co je to peklo?“ A hned mi odpověděl: „To je stav, kdy člověk nemá již ani naději.“ Věřím, že se společně naděje dotkneme, že svým setkáním, svými modlitbami, myšlenkami, pokojem a zpěvem napomůžeme k tomu, že Ukrajina neskončí v pekle, tedy bez naděje. A nejen Ukrajina.

Setkáme se v Husově domě v neděli 27. února 2022 v 18.00 hodin.

Všechny Vás, s nadějí na setkání, zvu.

 

Váš farář, kamarád, přítel, spolučlověk

Miroslav Erdinger

 

 

VÁNOČNÍ SBOROVÝ DOPIS

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé.

Dostal jsem letos přání z Hospice Vysočina, které začínalo francouzským příslovím: „Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.“ My, žel, máme v posledních dvou létech jinou zkušenost. Jsme součástí složité doby, ve které co platilo včera, neplatí dnes, a co platí dnes, nebude platit zítra. Svět se nám zvětšuje, masmédia nám ukazují události z nejodlehlejších částí světa, žel pokud možno ty tragické, ale možnost některá místa navštívit se umenšuje. V domovech se uzavíráme, někteří ani nevycházejí, životní prostor se zmenšuje. Všímám si, že se mezi lidmi vytrácí vlídnost, laskavost, lidská blízkost. Díky obrazovkám vidíme do dáli, avšak jako bychom ztráceli možnost vidět nablízko. A přitom právě blízko, hned vedle nás, je někdo, kdo naši blízkost potřebuje. Vánoce jsou dobou, kde smutným je ještě smutněji, opuštěným ještě opuštěněji, bezradným ještě bezradněji, zmateným ještě zmateněji …

Vánoce máme v sobě zakódované jako svátky radosti, veselosti. Někdy ovšem je to radost a veselost hraná, vánočně povinná, poněkud strojená. Pokud však skutečně pociťujeme radost a veselost z narození Ježíše, radost ze zprávy, že z betlémské chudoby za námi přišel Bůh, radost, že díky Kristu žádná tma není tak temná, aby ji neprosvětlila Boží láska, pak si ji nemůžeme nechat pro sebe. ProtožeBůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život… Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle… Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“

Prošli jsme a stále procházíme složitým obdobím. Covid nás zastavil na našich cestách, ukázal ke kvalitě vztahů, které vytváříme, otevřel naplno téma života jako největšího daru, jako stále se opakujícího zázraku. Vnímáme, jak není samozřejmé, že se rodíme, vytváříme vztahy, máme co jíst a pít, máme kde bydlet. Máme kam chodit na bohoslužby, máme svůj sbor a svou církev, bratry a sestry, společenství víry. To všechno najednou dostává novou podobu, podobu nesamozřejmosti, podobu milosrdenství. A nejvíc podobu lásky, podobu docela konkrétních projevů lásky:

Lásky, která zmenšuje svět. Vždyť co všechno víme o jiných kulturách, problémech, náboženstvích, o válkách i jejich koncích, co všechno víme o zemích, kde je hlad a kde lidé nemají domov. Modlíme se však za ty lidi, sbíráme finanční prostředky na pomoc pro ně.

Lásky, která zvětšuje domov. S láskou přijímáme jeden druhého, odpouštíme si, smiřujeme se. Otevřeme někomu, kdo potřebuje chleba nebo vodu. Vytváříme rodinnou, přátelskou, sesterskobratrskou atmosféru. Máme se jednoduše rádi. Je to jakýsi ukazatel síly lásky. Jak moc se nám zmenšuje svět a zvětšuje domov, tak velká je naše láska.

Jako křesťané věříme, že zdrojem lásky je Boží láska, která k nám v Kristu sestoupila. Bůh se s člověkem solidarizoval, neopustil člověka. S pláčem betlémského dítěte vstoupila na svět LÁSKA, která přemáhá svět. Přemáhá bolesti, trápení, strádáni. Přináší radost, přináší naději. „Náhle stál při pastýřích anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově…. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.“

Milí přátelé, přeji Vám i sobě, ať nás ta Boží láska v Kristu přemůže o letošních Vánocích a provází nás ve všech dnech příštího roku.

 

S požehnáním a láskou

Váš farář Miroslav Erdinger

 

Zveme Vás k bohoslužbám během vánoční doby, které se konají v Husově domě, v kostele, případně online:

 • 24. 12. Štědrý večer: 23:00 hod. Kostel, půlnoční, zvěstování evangelia a písně.

 

 • 25. 12. První svátek vánoční: 9:00 hod. Husův dům, bohoslužby s večeří Páně. Bohoslužby budou přenášeny Českým rozhlasem na stanici Vltava.

 

 • 26. 12. Druhý svátek vánoční: 9:00 hod. Husův dům, bohoslužby s večeří Páně. Káže bratr farář Petr Pivoňka z Brandýsa nad Labem.

 

 • 31. 12. Silvestr: 18.00 hod. Husův dům, děkovné bohoslužby s následným posezením.

 

 • Neděle 2. ledna 2022: 9.00 hod. Husův dům, bohoslužby s večeří Páně.

 

 

Pokud chcete a můžete finančně přispět na práci sboru, použijte, prosíme, toto číslo sborového konta: 2401866963/2010. Za jakýkoliv dar děkujeme.

 

Ing. Jana Jahodová, kurátorka a Mgr. Miroslav Erdinger, statutární zástupci sboru

 

 

Adventní hudební nešpory 17. 12. 2021 v 18:00

Adventní slovo, modlitba a požehnání br. farář Erdinger

Zpěv pěvecký sbor CHRAPOT


 

 

 

Bohoslužby se konají v zimním období v Husově domě

 

 

 

Klub Rozálie ve farním bytě - říjen 2021

Koncert skupiny SVATOPLUK - 26. 9. 2021 v 15:00

Nezapomenutelný zážitek. Písně Svatopluka Karáska v rockovém provedení.

Koncert skupiny SVATOPLUK - 26. 9. 2021 v 15:00

ČEŠI MEZI PRAVDOU A LŽÍ. Středa 22. 9. 2021 v 18.00 hod. Pozvání na večer s hosty.

VÍNO TVÉ VÝBORNÉ PÍT MI DEJ - 11. ZÁŘÍ 2021 OD 14.00 AREÁL PARKU NEUBERK

Akce se zúčastnilo v průběhu odpoledne asi 200 osob. Zazněly mnohé vzpomínky a spousta Karáskových písní v podání muzikantů, kteří se setkali u této příležitosti pod vedením Honzy Karnolta dohromady poprvé. Ve večerních hodinách i na tanec došlo. K tomu všemu bylo k dispozici bohaté oberstvení Martina Russe. Mohli jsme si také zakoupit knihy s kázáními Sváti Karáska i CD od Aleny Zvolánkové z nakladatelství Kalich.

OTEVŘENÁ ZAHRADA - Sobota 12. 6. 2021 od 14:00 do 18:00 hodin

Skončila nelehká "kovidová" doba, kdy jsme byli značně izolovaní a nemohli jsme se svobodně setkávat. Je nám dána doba k zotavování se a nabírání sil. Sešli jsme se na farské zahradě v počtu 60 dospělých a dětí, od nejstarší po nejmlaší generaci ke společným aktivitám.

Za Komunitní centrum přivítala přítomné předsedkyně a představila projekt. Moderátor odpoledne Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář, přítomné provázel programem, který jsme zaměřili na starší generaci. Na své si však přišly i rodiny s dětmi a každý, kdo na zahradu přišel v dobrém úmyslu.

Společné jsme si mohli zazpívat písničky (lidovky, Hašlerky, Semaforofky, spirituály...) pod vedením Ing. Jana Karnolta. Zazněl koncert vážné hudby v podání studenta gymnázia Víta Novotného - viola + učitelky klavíru Lenky Paškové Špeciánové - klavír. Hráli jsme venkovní společenské hry např. Kroket MASTER, Arkádovou hru SCHILDKROT s ringo kroužky, Frisbee - létající talíř, Hra Catch Ball a další... pod vedením Klárky Jahodové a jejího týmu, který připravil jednotlivá stanoviště, ale také odměny pro soutěžící... Měli jsme dostatečný prostor pro společné povídání.

Všichni účastníci obdrželi voucher na moučník + kávu, děti nealkoholický nápoj. Pivo, víno, grilovanou klobásu či kukuřici bylo možné si zakoupit u stánku s občerstvením Martina Russa.

Akce probíhala venku, počasí nám přálo. Koncert se uskutečnil v kostele. Dodržovali jsme hygienická pravidla a pravidla ohleduplnosti jeden k druhému. (Ve vnitřních prostorách dezinfekce, respirátory, dodržování doporučené vzdálenosti).

Otevřená zahrada je projektem Komunitního centra Husův dům, v úzké spolupráci s Farním sborem ČCE v Mělníku.

Děkujeme městu Mělník za finanční dar a zapůjčení pivních setů a stanu.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na projektu jakkoliv podíleli, a přispěli tak k jeho zdárnému průběhu a naplnění jeho cíle.

A bylo nám spolu dobře...

Fotografie viz FOTO

 

Za Komuntní centrum Eliška Erdingerová, předsedkyně

Za Farní sbor Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka

 

Pátek 28. 5. 2021

Bohoslužby se od 16. května 2021 konají v kostele

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

po zimním období se opět scházíme k bohoslužbám v kostele. Jelikož nemáme v kostele odpovídající techniku k zajištění přímých přenosů, bohoslužby nebudou vysílány online.

Již není omezený počet účastníků, může se zpívat. Prosíme však o dodržování hygienických zásad, která jsou v souladu s nařízením vlády (desinfekce rukou, respirátory, rozestupy). Děkujeme.

Další sborové aktivity probíhají dle rozpisu, který najdete v PROGRAMu.

 

Těšíme se na setkání.

Za staršovstvo

Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka

 

 

 

Sborový dopis

Velikonoční zamyšlení faráře

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel! Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“  (Mt 28, 5-7a)

 „Vy se nebojte.“ Snad nejvýznamnější výzva do dnešních dnů, kdy se nesetkáváme v plných kostelech a modlitebnách, abychom si připomněli Kristovo ukřižování, tu oběť pro člověka. Také abychom se radovali z Kristova vzkříšení, z vítězství života nad smrtí. Abychom se zastavili u Kristova hrobu a zaslechli tam to, co slyšely ženy: „Vy se nebojte… Ježíš, kterého hledáte, zde není. Byl vzkříšen.“ Prožíváme již druhé Velikonoce v atmosféře nejistot a obav, záměrně nepíšu strachu. Vždyť Velikonoce jsou sdělením Boží lásky k člověku. A tam, kde je láska, tam není strach. „Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce,“ píše apoštol Jan.

Vždy myslím na lásku, když stávám u hrobu rodičů nebo když se dívám na jejich fotografie. Je to již šestnáct, resp. šest let, co jsou již oba v Boží náruči. A myslím také na svého přítele, kterého již také nemohu obejmout a to ne proto, že to nedovoluje stav nouze… Poslal mi kdysi kondolenci: „Teď jistě rozumíš tomu, že ne smrt, ale láska spojuje oba břehy, břeh časnosti s břehem věčnosti.“ Je to láska mých rodičů, která mi umožňuje takové porozumění.

Přemýšlím o lásce a není to nijak těžké. Doma jsme vždy na Velikonoce slýchávali z maminčiných úst zvonivým hlasem, že nám nastal přeradostný čas, a tak „Buď tobě chvála Ježíši za tvé zmrtvýchvstání, buď milostiv nám v své říši a dej požehnání. A po této smrtelnosti převeď nás do své radosti, kterou jsi nám zasloužil.“ Jak zasloužil? No přece láskou, která se obětovala, šla do krajnosti. Láskou, která byla dokonalým ztotožněním s Boží vůlí. Láskou křižovanou, křížem cizelovanou, zmrtvenou a pozvanou opět k životu. Láskou, která vzala smrti její moc. „Kde je, ó smrti, osten tvůj?“ může se ptát radostně apoštol Pavel, vždyť Kristus vstal z mrtvých, jistě vstal. V této jisté víře se již shromažďují hloučky kristovců, slaví večeři Páně, modlí se, káží evangelium a myslí na to, jak účinně pomoci těm, kteří nemají dost sil, aby si pomohli sami. Slyšíme to pozvání první církve do současnosti? K současnému prožívání, nesení takové víry? K životu beze strachu, protože k životu v lásce? Nemůže to být nalezený smysl života?

Láska Boží, naplněná v Ježíši Kristu. Jak to řekne apoštol? „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ Oběť smíření. Onoho Smiřitele, Spasitele, Mesiáše láska bolí! Trpí, prochází ponížením, potupou, bolestí k nevyslovení, bolestí křižovaného. Prochází totální opuštěností nejen od lidí, také od svého Otce; co jiného by znamenal Kristův výkřik na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Projde temnotou hrobu… a pak teprve: „Není zde, byl vzkříšen.“ K radosti vzkříšení, k „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal,“ nepřichází Pán nikterak snadno. Cestou je mu utrpení, bolest. Přeradostný čas předchází jiná melodie: „Dals krev z těla vycediti, dáváš k užitku ji píti… ráčils nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti… drazes jistě nás vykoupil, pro nás mra svou duši pustil… Kriste pro nás umučený, zsinalý a zohavený.“ Možná jsme poznali slova z Husovy písně Jezu Kriste štědrý kněže. Chceme-li mít podíl na Kristově vzkříšení, nevyhneme se cestě utrpení, cestě kříže. Avšak jen Kristus Pán šel až na sám její konec, aby mohl jít za horizont té cesty a aby i nás jednou mohl za ten horizont pozvat. „Z své milosti.“

Jak to víme? Jak jen to všechno víme? Výše uvedený text nás k odpovědi přivádí. „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“ Jděte rychle povědět. A ty ženy, vyděšeně stojící u prázdného hrobu, ty uposlechly. Rozeběhly se. Roznesly tu zprávu nejprve ovšem učedníkům, ale jistě i mnoha dalším lidem. A taková zpráva, ta se šíří lavinovitě. A tak se dostala přes mnohá staletí až k nám. Někdo nám ji sdělil. Někdo, kdo přijal zprávu toho, který zaslechl výzvu anděla u prázdného hrobu: „Jděte rychle povědět, že byl vzkříšen z mrtvých!“ 

Milé sestry, milí bratři, přátelé. Nebudeme mít během Velikonoc příležitost ke společným rodinným a přátelským setkáním. Využijme tedy náš sváteční čas k vděčným myšlenkám na ty, kdo nám zvěst o vzkříšení pověděli. Kdo nám třeba již chybí u stolu doma nebo v lavici v kostele. Smrt ovšem vezme mnohé, ale nevezme všechno. Nevezme nám víru, kterou nám tito lidé předali. Nevezme nám lásku, kterou nás milovali. A nevezme nám naději, ke které nám svými životy klestili cestu. Díky tomu všemu se nás týká slovo anděla: „Vy se nebojte.“

 

Požehnané Velikonoce

Váš

Miroslav Erdinger, farář

 

pdf

Vánoční dopis 2020

Členům a přátelům Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Mělníku.

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

„Dítě v chlévě leží, v slámě místo v peří, Bůh se sklonil k nám. Do lží, běd a zmatků. Do chýší i statků Bůh se sklonil k nám. Září hvězda jitřní, blednou vládci pyšní, Bůh se sklonil k nám. K bohatým i chudým, k moudrým i k těm druhým Bůh se sklonil k nám. K zoufalým i jistým, k špinavým i čistým Bůh se sklonil k nám. Křehký, zranitelný, živý, silný, věrný Bůh se sklonil k nám.“

 

Uplynula již hezká řádka let, co tato slova napsal na melodii černošského spirituálu Jaromír Plíšek, současný vedoucí tajemník Synodní rady naší církve. Zpívám si ten spirituál během roku, myslím na ta slova každé Vánoce, letos však nejvíc. Jakoby ta slova popisovala situaci v naší zemi, v našem městě, kolem nás i v nás. Lži, polopravdy, lidská zbědovanost, zmatky. Bohatí, chudí, zoufalství, propad, jistota, naděje. Na co a koho se spolehnout, komu a čemu věřit, komu a čemu ne? Pandemie, koronavirus, nemocní, mrtví, zavřené školy a vyčerpané maminky u počítačů při domácí výuce, finanční propady především u střední a nižší podnikatelské vrstvy. Deprese, nechuť se o cokoliv snažit, nic přece nemá cenu. Nebo naopak. Snažit se až do úplného vyčerpání. Člověk hříčkou všehoschopných neschopných. Jaké v této situaci budou Vánoce?

 

Kniha Zjevení Janova nám přináší naději. V jejím závěru čteme: „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“ A Duch a nevěsta praví: „Přijď.“ A kdokoliv to slyší, ať řekne: „Přijď“. Kdo žízní, ať přistoupí, ať zadarmo nabere vody života. Hle, září hvězda jitřní. Dítě v chlévě, ve slámě místo v peřince. Ta hvězda nezáří jen nad Betlémem. Ta hvězda až dosud září i nad naší zemí, nad naším městem, nad námi. Přináší nám naději. Sděluje nám, že Stvořiteli na člověku záleží. Září jako ukazatel k pravdě, kterou je Ježíš. Bůh se v Kristu sklonil k nám, do našich životů. Jste zarmoucení? Prožíváte nejistoty? Nevíte, čemu a komu věřit? Hle, narodil se Kristus Pán, veselte se. Ne, to není křečovitá radost za každou cenu. To je radost z ujištění, že na nic v životě nejsme sami. Nemusíme propadat smutku, skepsi, sklíčenosti. Bůh se k nám sklonil, Bůh sestoupil mezi nás, záleží mu na nás. Bere nás vážně. Vedle radosti nám ta zpráva otevírá naději pro budoucnost. Ta nepatří ani virům, ani mocným, ta nepatří žádnému zlu. Patří Bohu, který se k nám sklonil. Jeho solidarita s člověkem se plně projevila a projevuje stále. „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku,“ říká Ježíš v závěru Matoušovy verze evangelia. Je nám to dáno k věření. A pokud to vírou přijmeme, půjdeme za tou jitřní hvězdou s hlavou vztyčenou ve stavu nouze i ve stavu plné svobody.

 

Zveme Vás k bohoslužbám během vánoční doby, které se konají v Husově domě, případně online:

24. 12. 2020, čtvrtek, 16:00 – Štědrovečerní setkání online – přes SKYPE

25. 12. 2020, pátek, 9:00 hod. – Hod Boží vánoční – bohoslužby s večeří Páně

26. 12. 2020, sobota, 9:00 hod. – 2. svátek vánoční – ukamenování Štěpána – bohoslužby s večeří Páně

 

27. 12. 2020, neděle, 9:00 hod. – bohoslužby

31. 12. 2020, čtvrtek, Silvestr, 18:00 hod. bohoslužby na závěr civilního roku. Po těchto bohoslužbách, pokud nám to umožní situace, se sejdeme ke společnému silvestrovskému děkování v sále Husova domu.

 

Přejeme Vám pokojné dny adventní a požehnané Vánoce. Těšíme se na setkávání s Vámi.

Miroslav Erdinger, farář Jana Jahodová, kurátorka

 

Pokud chcete a můžete finančně přispět na práci sboru, použijte prosíme

nové číslo sborového konta: 2401866963/2010. Za jakýkoliv dar děkujeme.

 

 

Sdělení k aktuální situaci

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a vládou omezenému konání hromadných akcí se konají v našem sboru bohoslužby podle aktuální epidemiologické situace v souladu s protiepidemickým systémem ČR. Zároveň jsou bohoslužby i nadále vysálány online. Je možné je sledovat přímo nebo i ze záznamu. Odkaz je vyvěšen vždy před začátkem bohoslužeb na našich webových stránkách melnik.evangnet.cz

Bohoslužby se konají v Husově domě od 9.00 hod. za přítomnosti těch, kteří se na nich a přenosu společně s bratrem farářem podílejí, a dálší účastníci do počtu povolené účasti.

Projekty a programy Komunitního centra Husův dům se do odvolání NEKONAJÍ.

Věříme, že i přes tato omezení zůstaneme propojeni (telefon, e-mail, WhatsApp, Skype, Facebook apod.) a máme naději, že brzy nastane doba, kdy se opět budeme moci společně scházet bez omezení při bohoslužbách, zpěvu a slavení večeře Páně. Těšíme se i na další pravidelné aktivity, které běžně probíhají v objektech farního sboru ČCE.

Biblické hodiny se konají po skypu každou středu od 18.00 hodin.

Biblické hodiny pro děti a setkání konfirmandů s br. farářem se v současné době nekonají.

 

Za staršovstvo Miroslav Erdinger, farář a Jana Jahodová, kurátorka

Za výbor Komunitního centra Husův dům Eliška Erdingerová, předsedkyně

 

 

Cyklus přednášek "Jsem s tebou"

Všichni jste srdečně zváni na přednášky, které probíhají v rámci projektu "Dveře dokořán - diakonické místo setkávání a podpory" Komunitního centra Husův dům. 

Pozor změny termínů:

4. Krize jako příležitost19. 11. 2020

5. Závěr lidského života – 3. 12. 2020

 jsem s tebou

 

 

Slovo na doma

Krátká duchovní zastavení, které připravují duchovní Českobratrské církve evangelické.

Audioúvahy vychází od 12.10 každé ráno jako povzbuzení a posila v časech, kdy není možné navštěvovat bohoslužebná ani jiná duchovní a biblická shromáždění. V pátek 30.10. zamyšlení našeho br. faráře Miroslava Erdingera.

Viz E-cirkev

 

Obědy od šéfkuchaře Martina!

Podobně jako v době povodní; snažíme se pomáhat v mezích našich možností také dnes.

Poskytujeme proto prostor následující nabídce, která může "vyhladit nějakou tu vrásku" všem, kteří si nevědí rady jak snadno, rychle a kvalitně překlenout výpadek školního/závodního stravování:

Buďme spolu, bude nám dobře

Pořadatelé: Komunitní centrum, Farní sbor a město Mělník.

 neVinobraní

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 11. května – 8. června 2020 je bratr farář Miroslav Erdinger

na léčení v lázních.

V nutných záležitostech (např. pohřby) ho zastupuje Miroslav Pfann, farář z Libiše. Kontakt: Školní 44/1, 277 11 Libiš, tel: 311 249 065, libis@evangnet.cz

Úřední hodiny po dobu nepřítomnosti faráře nejsou.

Pro běžné informace se obraceje na sestru kurátorku Janu Jahodovou (mobil: 731 514 224) nebo bratra místokurátora Jana Karnolta (mobil: 602 348 031) a na sestru pastorační pracovnici Elišku Erdingerovou (mobil: 777 334 801).

 

Bohoslužby v nejbližším období:

Neděle 17. 5. Mělník v 9:00 hod. – Jan Hon

Neděle 24. 5. Mělník v 9:00 hod. – Míla Hofmannová

Neděle 31. 5. Mělník v 9:00 hod. – Jan Opočenský

Neděle 7. 6. Husův dům Mělník v 9:00 hod. – Miloš Rejchrt

Bohoslužby budou probíhat v Husově domě a i nadále na YouTube z odkazu, který bude umístěn před 09°° hodinou na sborových stránkách: http://melnik.evangnet.cz/

 

Na Vysoké a ve Štětí se do odvolání bohoslužby nekonají.

Biblické hodiny pro dospělé se konají přes Skype. Technicky vede bratr Jan Karnolt.

Biblické hodiny pro děti se nekonají.

Členové sboru již mohou využívat farní zahradu.

Zahrada pro veřejnost je zpřístupněna se souhlasem statutárního zástupce Farního sboru na základě dohody, ve které jsou stanovena jasná pravidla.

Cyklus přednášek: Hudba napříč staletími opět probíhá

Srdečně vás zveme na třetí přednášku s názvem "K Mělníku je cesta dlouhá", která proběhne 14.5.2020 v 16:30 v Husově domě.

Čtvrtá přednáška "To nejmilejší z Dvořáka" se uskuteční 11. 11. 2020.

Pátá přednáška "Smetana – umělec a vlastenec" se uskuteční 25. 11. 2020.

hudba napříč staletími

Proběhlé akce

Online bohoslužba v neděli 7.6.2020 v 9:00

Odkaz pro spuštění online přenosu:

https://www.youtube.com/watch?v=BCETivCtOqI&feature=youtu.be

 

Velikonoční dopis sboru

 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ 2. Kor 1, 2-4

„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději… Z toho se radujte.“

1. Petr 1, 3 + 6a

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého, Vás zdravím v předvelikonočním týdnu. Zanedlouho budou Velikonoce. A většina z nás je prožije jinak než dosud. V situaci dosud nepoznané. Kostely a modlitebny budou prázdné, také krásná zahrada kolem kostela bude prázdná. Všechno kolem nás rozkvétá, voní, pupeny pučí. Bzučí včely, zpívají ptáci. Jen člověku není nějak do zpěvu. Úsměvy se vytratily a nezdá se, že to je jen tím, že jsou ústa zakrytá rouškami. Úsměv bývá viděn již v očích, začíná však již kdesi v hlubinách lidské duše. A tam zřejmě chybí impulz. Velikonoce nám ten impulz nabízejí.

Až dosud většina lidí prožívala Velikonoce jako svátky jara, radosti, nákupů, barevných pozlátek, pomlázky, folklorních písní. Trocha zklidnění na Velký pátek. Většinou jsme rádi přijali, že se stal dnem volna. Zamyšlení na Bílou sobotu. Pak někteří do kostela v neděli, připomenout si vzkříšení Krista. A mnozí již dávno ne, přece jen máme návštěvy, přijedou děti, vnoučata, napéct, navařit. Odpoledne namalovat vajíčka, připravit se na pondělí. Mnohde nezapomenout dát do mrazničky dobrou slivovici. V pondělí se hodí. Panečku, to bude radosti. Proč ne? Na všem, je něco dobrého. Ale na jak dlouho? Ne, na dlouho s tím člověk nevystačí. Přijde úterý a středa a starosti, vztahové problémy…. Ke skutečné radosti chyběl impulz. Ten z nejhlubších.

Většina z toho na tyto Velikonoce nebude. Zato budou obavy, jak vše půjde dál, kdy se opět otevřou školy, kostely, restaurace, kdy začne „normální“ život a jak bude vypadat. Může nás to všechno trápit. Ovšem, aniž bych situaci zlehčoval, nabízím Vám, milí přátelé, milé sestry a milí bratři, cestu k velikonoční radosti, kterou roušky nezakryjí, protože, jak jsem napsal, je vidět v očích a rodí se v hlubinách lidské duše. Možná víc, než kdy jindy se ukáže, kde je skutečná velikonoční radost. Kde je zdroj velikonoční radosti. 

Chvalme, velebme. Koho a proč? Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Důvod? Pro jeho velké milosrdenství. Jak se projevilo? Vzkříšením Ježíše Krista. Co to pro nás znamená? Narodili jsme se k živé naději. Co tomu předcházelo? Kristova cesta kříže. Kristova oběť pro nás. Ježíš prochází cestou utrpení, která působí jako jeho těžký debakl. Prohra. Posměch, bičování. Jde cestou na kříž a hle, doprovázíme ho. Náš stále přítomný hřích je s námi. Svazuje nám ruce. Spoutává naše nohy. Odcizuje nás od Boha, od člověka, od nás samých. Hřích bohorovnosti, hřích nepokory, hřích pýchy, hřích majetnictví, hřích nelásky, hřích… Život na dluh. Protože, jak říká apoštol Pavel, kdybychom všechny dluhy splatili, je jediný, který nesplatíme, a to je dluh lásky. A tak my jdeme s Kristem na jeho Golgatu. Vlastně ne, to Kristus Pán jde s námi na naši Golgatu. To my tam budeme křižováni. Ale co se to děje? On nese kříž, on je bičován, on je ukřižován. A my? Jen přihlížíme? Ne. Všechnu tu svou zátěž, všechen ten hřích mu dáváme a on ho na ten kříž bere s sebou. „Je dokonáno… Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.“ Za nás a pro nás je dokonáno. Náš hřích je spolu s Kristem ukřižován. Drahá Kristova milost se nám otevřela. Ale ještě není konec.

Jsme na cestě k velikonoční radosti, ke zdroji naší radosti. Je třetí den po ukřižování. Je den vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen, jak vám pověděl.“ Nová naděje je otevřena. Naděje nového života. Naděje nového věku, nového setkání, nového života. Boží láska je s námi v plnosti. „Jsem si jist, že není nic, ani život, ani smrt, co by nás mohlo odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši,“ napíše o své víře apoštol.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, nebudou otevřené kostely, nebudou pozlátka, nebude folklór, nebudou otevřené hranice ani restaurace, neuvidíme pobíhat děti s pomlázkami, neuvidíme skupiny lidí držet se za ramena, zpívat a klátivě procházet ulicemi, nebudeme si podávat ruce a přát si veselé, hezké, radostné Velikonoce. Škoda. A přece. Něco bude. Něco vznikne. Možná to již nyní mnozí prožíváme. Vznikne čas. Vznikne prostor pro hledání, naleznutí a přijetí té pravé velikonoční radosti. Vejde se do několika slov. „Ježíš byl ukřižován za naše hříchy. Ježíš byl vzkříšen. Třetího dne vstal z mrtvých.“

„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději… Z toho se radujte.“

Váš farář Miroslav Erdinger 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,

na konci března se mělo konat Výroční sborové shromáždění, které mělo, mimo jiné, zhodnotit minulý rok a zvolit nové staršovstvo. Také se mělo zabývat budoucí situací, kdy církev již nebude přijímat vůbec žádné finanční prostředky od státu. Vedení církve sborům poslalo dokument: „Pět procent a hlavu vzhůru“, ve kterém členům sborů významně doporučuje přispívat na život církve částkou ve výši pěti procent měsíčních příjmů. Zdá se to být dobře nastoupená cesta, mnozí již tak činí. Ze známých důvodů se Výroční shromáždění nekonalo. Nekonají se ani nedělní bohoslužby ani žádné jiné sborové aktivity. Vedle jiného to také znamená, že sboru budou chybět finanční prostředky, především nedělní sbírky, na provoz a také na plánované opravy, které musíme odložit. O to víc děkujeme všem, kdo dali trvalé příkazy a sboru tak posílají finanční prostředky i těm, kteří své příspěvky zvýšili. Sbírky můžete nahradit tak, že si pravidelně budete odkládat finanční obnosy, které dáváte do sbírek, a až tato doba nouze skončí a my se opět budeme setkávat v kostele, peníze předáte sestře Jiřině Kasáčkové, pokladní sboru. Nebo doporučujeme zřídit si měsíční trvalý příkaz s názvem „sbírky“ (aby nebylo zaměněno se salárem, to je jiný příspěvek) a stanovit částku, kterou chcete měsíčně sboru věnovat. V Neděli velikonoční se pravidelně v naší církvi koná sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Tato sbírka soustřeďuje finanční prostředky na nejnutnější stavby, opravy a rekonstrukce církevních budov. Prosíme, myslete na tu sbírku, a pokud budete finanční prostředky poukazovat na konto sboru (číslo účtu: 460 846 349/0800), neopomeňte napsat účel: Hlavní dar lásky JJ. Všechny jiné dary budou použity na provoz sboru, jak jsme psali výše. Náš sbor z Jeronýmovy jednoty již mnoho peněz dostal především na opravu střechy kostela. Nyní připravujeme opravu fasády kostela. O všech aktivitách Vás budeme informovat dalšími sborovými dopisy.

 Miroslav Erdinger, farář

Jana Jahodová, kurátorka

 

Mělník, Velikonoce 2020

Sborový dopis

V Mělníku 14. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

dostali jsme se do kleští pandemie. Nemoc COVID – 19, která se šíří celým světem, zasáhla i naši zemi, náš kraj. Vláda vyhlásila stav nouze. Protože se chceme chovat zodpovědně vůči sobě i vůči jiným lidem, respektujeme tento stav a snažíme se nemoc nerozšiřovat. Proto jsme rozhodli počínaje dnešním dnem až do odvolání, nekonat nedělní bohoslužby ani žádné aktivity v týdnu, jakými jsou středeční biblická hodina pro dospělé, páteční biblická hodina pro děti, nebudeme zahajovat setkávání konfirmandů, nebudeme konat přednášková, kulturní či jiná setkání, nebudou se konat schůze staršovstva, na pozdější termín bude přesunuto i Výroční sborové shromáždění, které bylo plánováno na neděli 29. března. Stejným způsobem se zachová i Komunitní centrum Husův dům, které svoji činnost vyvíjí v Husově domě.

Pokusíme se vytvořit internetové bohoslužby, kázání Vám budeme posílat stejným způsobem, jako nyní. Je přílohou tohoto mailu.

Pokud budete potřebovat naši pomoc (návštěvu, nákup atd.), obraťte se na faráře sboru. Rád se Vám bude věnovat. Na telefonu bude také pastorační pracovnice a kurátorka sboru.

Přejeme Vám víru, naději a lásku. „Pokoj Boží, který převyšuje každé naše pomyšlení, ať hájí a střeží naše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Pánu.“

Za staršovstvo sboru:

Miroslav Erdinger, farář Jana Jahodová, kurátorka

 

Miroslav Erdinger – mobil: 737 284 760, e-mail: miroslav@erdinger.cz

Jana Jahodová – mobil: 731 514 224, e-mail: ja.jahu@seznam.cz

Eliška Erdingerová mobil: 777 334 801, e-mail: eliska@erdinger.cz

Mobil sboru: 734 766 404

 

 

Rozálie - klub žen

Klub Rozálie. Tento projekt začal v září 2018 a velmi dobře funguje. Navázal na neformální setkávání žen, které se nepravidelně scházely k ručním pracím. Klub, který vede předsedkyně spolku Eliška Erdingerová, je určen ženám a nese jméno Rozálie, mecenášky a zakladatelky evangelického kostela v Mělníku (Rozálie Titěrová). Klub se schází 1. čtvrtek v měsíci od 14:30 hodin, po domluvě častěji. Při setkávání při kávě, čaji a drobném občerstvení vytváříme rukodělné výrobky. A přitom si povídáme a sdílíme se s našimi radostmi i starostmi. Výrobky, podsedáky na židle, slouží v Husově domě, další pletené či háčkované výrobky jako ponožky, rukavice či oblečky na panenky pak prodáváme při vánočním bazaru a výtěžek je věnován na charitativní účely. Od roku 2019 probíhá činnost pod odborným vedením paní Mgr. Martiny Pospíšilové, která vždy připraví tvůrčí program. V roce 2020 probíhala setkávání s přihlédnutím k atuální epidemické situaci. Projekt byl součástí projektu "Dveře dokořán - diakonické místo setkávání a podpory".

Rozálie únor

I. Gloria i gaudium

První z cyklu pěti hudebních seminářů nazvaných “Hudba napříč staletími“ se bude konat 6.2.2020 od 16:30. Seminář je součástí projektu “Dveře dokořán”. Vstup zdarma - dobrovolné příspěvky vítány. Všichni jste srdečně zváni!

I. Gloria i gaudium

Koncert pěveckého sboru Chrapot

Nenechte si ujít koncert pěveckého sboru Chrapot, který se koná v pátek 6.12. od 18:00 v Husově domě.

Chrapot

Alexander Shonert

Přijměte srdečné pozvání na unikátní koncert houslového virtuosa na téma: Od židovství ke křesťaství".

Koncert se bude konat 8.prosince od 18:30 v Husově domě.

Shonert

 

Adventní tvoření

Všechny srdečně zveme na Adventní tvoření. Už tuto sobotu od 13:00 v Husově domě.

Adventní tvoření

Svoboda není samozřejmost

Další z cyklu “Večery s hostem” - tentokrát s ředitelkou domácího hospicu Cesta domů paní magistrou Ruth Šormovou u příležitosti 30. výročí pádu totality.

svoboda není samozřejmost

Koncert Let´s Go

Koncert u příležitosti 30. výročí pádu totality.

Gospelový sbor Let's Go vystoupí v Husově domě (u žlutého evangelického kostela) v neděli 10. 11. od 16:00 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Let´s Go

 

Rozálie - Setkání žen 7.11.2019

Budeme se učit malovat na plátno a vyrábět tašky pod vedením paní Mgr. Markéty Soukupové. 

Rozálie listopad

Setkání nejen s Jiřím Drahošem

Srdečně vás zveme na povídání o vědě a životě. Našim milým hostem bude Jiří Drahoš se svou manželkou Evou Drahošovou. Nenechte si ujít toto vzácné setkání.

Již ve středu 16.10. v 18:00 v Husově domě. 

setkání nejen s Jiřím Drahošem

Zahajovací koncert sezóny 2019/2020

Všichni jste srdečně zváni na vskutku slavnostní zahájení nové koncertní sezóny, na které přijal pozvání sólový hráč na lesní roh z České filharmonie, jenž za doprovodu svých hostů provede díla J. S. Bacha, A. Rejchy, F. X. Thuriho a dalších

Účinkují:
Ondřej Vrabec, Hana Sapáková, Daniela Roubíčková, Michaela Vincencová - lesní rohy

kvarteto

Pavel Eret

V neděli 30. června od 16.00 přijďte zakončit školní rok s houslovým virtuosem Pavlem Eretem. Je také vedoucím mistrovských kurzů u nás i v zahraničí.

Pavel Eret

 

Koncert Vocatus Ecumenicus

V sobotu 8. června od 18:00 si přijďte poslechnout mužský pěvecký komorní soubor Vocatus Ecumenicus.

koncert vocatus ecumenicus

Cesta ke svobodě

Večer s hosty k výročí 30 let od pádu komunistického režimu.

Hosté:
Václav Malý, pomocný biskup pražský
Miloš Rejchrt, evangelický farář

večer s hosty

 

Koncert Fagotiky

4 slečny + fagoty + evangelický kostel + neděle 26.5. v 16:00 = skvělý a nevšední koncert!

fagotiky

Noc kostelů

Zastavte se na Noci kostelů i v našem evangelickém kostele.noc kostelů

Odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi

Zveme vás na slavnostní odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi dne 18.května od 14:00.
Hosté:

PhDr. Petr Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v ČR
PhDr. Vojtěch Čelka, předseda Společnosti M.R.Štefánika v ČR

Doprovodný program:
Přednáška PhDr. V. Čelky
Výstava "Doba M.R.Štefánika" pořádaná Jiřinou Kasáčkovou, členkou Výboru společnosti M.R.Štefánika v ČR

plakát

Rozálie - Setkání žen 9.5.2019

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 9.5.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.

 

Koncert DUO CD

Přijměte pozvání na koncert kytarového dua, který se bude konat v evangelickém kostele dne 5.5 2019 od 16:00.

DUO CD

Velikonoční dopis

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel! Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých;“ (Mt 28, 5-7a)

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

vzpomínám na tu chvíli moc rád, odehrála se před několika léty. Je pro můj život velmi důležitá. Stojím se svým tatínkem, který již také odešel za svými předky, u maminčina hrobu. Už je to pár let, co ke jménům mých předků přibylo jméno z nejdražších. Ne, nevzpomínám, to bych tam stál pro bohatství života, lásky, víry, emocí, objetí, polibků, společných chvil, které poznamenávaly srdce, dosud. Vzpomínám na svého přítele, který mi kdysi poslal esemeskovou kondolenci tohoto znění: „Teď jistě rozumíš tomu, že ne smrt, ale láska spojuje oba břehy, břeh časnosti s břehem věčnosti.“

 

Ano, rozumím. Přemýšlím o lásce a dobře se mi přemýšlí. Nejsem na to sám. Oba, tatínek i já, jsme na Velikonoce slýchávali z maminčiných úst zvonivým hlasem, že nám nastal přeradostný čas a tak „Buď tobě chvála Ježíši za tvé zmrtvýchvstání, buď milostiv nám v své říši a dej požehnání. A po této smrtelnosti převeď nás do své radosti, kterous nám zasloužil.“ Jak zasloužil? No přece láskou, která se obětovala, láskou, která byla dokonalým ztotožněním s Boží vůlí, láskou křižovanou, zmrtvenou a pozvanou opět k životu, láskou, která vzala smrti její moc. „Kde je, ó smrti, osten tvůj?“ může se ptát radostně apoštol Pavel, vždyť Kristus vstal z mrtvých, jistě vstal a v této jisté víře (jak jinak než takto rozporně, vždyť víra je víra a jistota je jistota, obojí stojí vůči sobě v opozitu, vyjádřit tu nevyjádřitelnou skutečnost vzkříšení) se již shromažďují hloučky kristovců. Slaví večeři Páně, modlí se, káží evangelium a myslí na to, jak účinně pomoci těm, kteří nemají dost sil, aby si pomohli sami.

 

Láska Boží, naplněná v Ježíši Kristu. Jak to řekne apoštol? „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ Oběť smíření. Onoho Smiřitele, Spasitele, Mesiáše láska bolí! Trpí, prochází ponížením, potupou, bolestí k nevyslovení, bolestí křižovaného, prochází totální opuštěností nejen od lidí, také od svého Otce. Vždyť co jiného by znamenal Kristův výkřik na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil.“ Projde temnotou hrobu… a pak teprve: „Není zde, byl vzkříšen.“ K radosti vzkříšení, k „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal“, nepřichází Pán nikterak snadno. Cestou je mu utrpení, bolest. Přeradostný čas předchází jiná melodie: „Dals krev z těla vycediti, dáváš k užitku ji píti… ráčils nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti… drazes jistě nás vykoupil, pro nás mra svou duši pustil… Kriste pro nás umučený, zsinalý a zohavený.“ Poznali jsme možná slova z Husovy písně Jezu Kriste štědrý kněže. Chceme-li mít podíl na Kristově vzkříšení, nevyhneme se cestě utrpení, cestě kříže. Avšak jen Kristus Pán šel až na sám její konec, aby mohl jít za horizont té cesty a aby i nás mohl za horizont pozvat.

„Z své milosti.“ 

 

Jak to víme? Jak jen to všechno víme? Výše uvedený text nás k odpovědi přivádí. „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“ Jděte rychle povědět. A ty ženy, vyděšeně stojící u prázdného hrobu, ty uposlechly. Rozeběhly se. Roznesly tu zprávu, nejprve ovšem učedníkům, ale jistě i mnoha dalším. A taková zpráva, ta se šíří lavinovitě. No, a dostala se až k nám. Někdo nám ji sdělil.

 

Stojím se svým tatínkem u maminčina hrobu. Ne, nevzpomínám. Jen děkuji za to, že také mně měl kdo tu zprávu sdělit. Jeden z těch dvou byl již tehdy po této smrtelnosti přiveden do radosti, zasloužené Pánem. S druhým, který v tu chvíli stojí vedle mě, a který je již nyní také na druhém břehu, si o té zprávě stále ještě s údivem povídáme. Máme o čem. Vždyť je to také důvod k radosti v Pánu, důvod k pokoji, který převyšuje všechen lidský rozum. I ten náš.

 

Přeji Vám, milé sestry a bratři, milí přátelé, prožití velikonoční radosti a přijetí pokoje, který ten čas přináší.

 

Váš farář Miroslav Erdinger Mělník, Velikonoce 2019

 

Velikonoční a jarní dekorace

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 4.4.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.  

 

Velikonoční a jarní dekorace

 

Marta Slámová