Cyklus pěti přednášek: Jsem s tebou

Všichni jste srdečně zváni na přednášky, které mají téma člověk člověku člověkem.

 jsem s tebou

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 11. května – 8. června 2020 je bratr farář Miroslav Erdinger

na léčení v lázních.

V nutných záležitostech (např. pohřby) ho zastupuje Miroslav Pfann, farář z Libiše. Kontakt: Školní 44/1, 277 11 Libiš, tel: 311 249 065, libis@evangnet.cz

Úřední hodiny po dobu nepřítomnosti faráře nejsou.

Pro běžné informace se obraceje na sestru kurátorku Janu Jahodovou (mobil: 731 514 224) nebo bratra místokurátora Jana Karnolta (mobil: 602 348 031) a na sestru pastorační pracovnici Elišku Erdingerovou (mobil: 777 334 801).

 

Bohoslužby v nejbližším období:

Neděle 17. 5. Mělník v 9:00 hod. – Jan Hon

Neděle 24. 5. Mělník v 9:00 hod. – Míla Hofmannová

Neděle 31. 5. Mělník v 9:00 hod. – Jan Opočenský

Neděle 7. 6. Husův dům Mělník v 9:00 hod. – Miloš Rejchrt

Bohoslužby budou probíhat v Husově domě a i nadále na YouTube z odkazu, který bude umístěn před 09°° hodinou na sborových stránkách: http://melnik.evangnet.cz/

 

Na Vysoké a ve Štětí se do odvolání bohoslužby nekonají.

Biblické hodiny pro dospělé se konají přes Skype. Technicky vede bratr Jan Karnolt.

Biblické hodiny pro děti se nekonají.

Členové sboru již mohou využívat farní zahradu.

Zahrada pro veřejnost je zpřístupněna se souhlasem statutárního zástupce Farního sboru na základě dohody, ve které jsou stanovena jasná pravidla.

Proběhlé akce

Znovuobnovený cyklus přednášek: Hudba napříč staletími

Srdečně vás zveme na třetí přednášku s názvem K Mělníku je cesta dlouhá, která proběhne 14.5.2020 v 16:30. 

hudba napříč staletími

Velikonoční dopis sboru

 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ 2. Kor 1, 2-4

„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději… Z toho se radujte.“

1. Petr 1, 3 + 6a

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého, Vás zdravím v předvelikonočním týdnu. Zanedlouho budou Velikonoce. A většina z nás je prožije jinak než dosud. V situaci dosud nepoznané. Kostely a modlitebny budou prázdné, také krásná zahrada kolem kostela bude prázdná. Všechno kolem nás rozkvétá, voní, pupeny pučí. Bzučí včely, zpívají ptáci. Jen člověku není nějak do zpěvu. Úsměvy se vytratily a nezdá se, že to je jen tím, že jsou ústa zakrytá rouškami. Úsměv bývá viděn již v očích, začíná však již kdesi v hlubinách lidské duše. A tam zřejmě chybí impulz. Velikonoce nám ten impulz nabízejí.

Až dosud většina lidí prožívala Velikonoce jako svátky jara, radosti, nákupů, barevných pozlátek, pomlázky, folklorních písní. Trocha zklidnění na Velký pátek. Většinou jsme rádi přijali, že se stal dnem volna. Zamyšlení na Bílou sobotu. Pak někteří do kostela v neděli, připomenout si vzkříšení Krista. A mnozí již dávno ne, přece jen máme návštěvy, přijedou děti, vnoučata, napéct, navařit. Odpoledne namalovat vajíčka, připravit se na pondělí. Mnohde nezapomenout dát do mrazničky dobrou slivovici. V pondělí se hodí. Panečku, to bude radosti. Proč ne? Na všem, je něco dobrého. Ale na jak dlouho? Ne, na dlouho s tím člověk nevystačí. Přijde úterý a středa a starosti, vztahové problémy…. Ke skutečné radosti chyběl impulz. Ten z nejhlubších.

Většina z toho na tyto Velikonoce nebude. Zato budou obavy, jak vše půjde dál, kdy se opět otevřou školy, kostely, restaurace, kdy začne „normální“ život a jak bude vypadat. Může nás to všechno trápit. Ovšem, aniž bych situaci zlehčoval, nabízím Vám, milí přátelé, milé sestry a milí bratři, cestu k velikonoční radosti, kterou roušky nezakryjí, protože, jak jsem napsal, je vidět v očích a rodí se v hlubinách lidské duše. Možná víc, než kdy jindy se ukáže, kde je skutečná velikonoční radost. Kde je zdroj velikonoční radosti. 

Chvalme, velebme. Koho a proč? Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Důvod? Pro jeho velké milosrdenství. Jak se projevilo? Vzkříšením Ježíše Krista. Co to pro nás znamená? Narodili jsme se k živé naději. Co tomu předcházelo? Kristova cesta kříže. Kristova oběť pro nás. Ježíš prochází cestou utrpení, která působí jako jeho těžký debakl. Prohra. Posměch, bičování. Jde cestou na kříž a hle, doprovázíme ho. Náš stále přítomný hřích je s námi. Svazuje nám ruce. Spoutává naše nohy. Odcizuje nás od Boha, od člověka, od nás samých. Hřích bohorovnosti, hřích nepokory, hřích pýchy, hřích majetnictví, hřích nelásky, hřích… Život na dluh. Protože, jak říká apoštol Pavel, kdybychom všechny dluhy splatili, je jediný, který nesplatíme, a to je dluh lásky. A tak my jdeme s Kristem na jeho Golgatu. Vlastně ne, to Kristus Pán jde s námi na naši Golgatu. To my tam budeme křižováni. Ale co se to děje? On nese kříž, on je bičován, on je ukřižován. A my? Jen přihlížíme? Ne. Všechnu tu svou zátěž, všechen ten hřích mu dáváme a on ho na ten kříž bere s sebou. „Je dokonáno… Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.“ Za nás a pro nás je dokonáno. Náš hřích je spolu s Kristem ukřižován. Drahá Kristova milost se nám otevřela. Ale ještě není konec.

Jsme na cestě k velikonoční radosti, ke zdroji naší radosti. Je třetí den po ukřižování. Je den vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen, jak vám pověděl.“ Nová naděje je otevřena. Naděje nového života. Naděje nového věku, nového setkání, nového života. Boží láska je s námi v plnosti. „Jsem si jist, že není nic, ani život, ani smrt, co by nás mohlo odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši,“ napíše o své víře apoštol.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, nebudou otevřené kostely, nebudou pozlátka, nebude folklór, nebudou otevřené hranice ani restaurace, neuvidíme pobíhat děti s pomlázkami, neuvidíme skupiny lidí držet se za ramena, zpívat a klátivě procházet ulicemi, nebudeme si podávat ruce a přát si veselé, hezké, radostné Velikonoce. Škoda. A přece. Něco bude. Něco vznikne. Možná to již nyní mnozí prožíváme. Vznikne čas. Vznikne prostor pro hledání, naleznutí a přijetí té pravé velikonoční radosti. Vejde se do několika slov. „Ježíš byl ukřižován za naše hříchy. Ježíš byl vzkříšen. Třetího dne vstal z mrtvých.“

„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději… Z toho se radujte.“

Váš farář Miroslav Erdinger 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,

na konci března se mělo konat Výroční sborové shromáždění, které mělo, mimo jiné, zhodnotit minulý rok a zvolit nové staršovstvo. Také se mělo zabývat budoucí situací, kdy církev již nebude přijímat vůbec žádné finanční prostředky od státu. Vedení církve sborům poslalo dokument: „Pět procent a hlavu vzhůru“, ve kterém členům sborů významně doporučuje přispívat na život církve částkou ve výši pěti procent měsíčních příjmů. Zdá se to být dobře nastoupená cesta, mnozí již tak činí. Ze známých důvodů se Výroční shromáždění nekonalo. Nekonají se ani nedělní bohoslužby ani žádné jiné sborové aktivity. Vedle jiného to také znamená, že sboru budou chybět finanční prostředky, především nedělní sbírky, na provoz a také na plánované opravy, které musíme odložit. O to víc děkujeme všem, kdo dali trvalé příkazy a sboru tak posílají finanční prostředky i těm, kteří své příspěvky zvýšili. Sbírky můžete nahradit tak, že si pravidelně budete odkládat finanční obnosy, které dáváte do sbírek, a až tato doba nouze skončí a my se opět budeme setkávat v kostele, peníze předáte sestře Jiřině Kasáčkové, pokladní sboru. Nebo doporučujeme zřídit si měsíční trvalý příkaz s názvem „sbírky“ (aby nebylo zaměněno se salárem, to je jiný příspěvek) a stanovit částku, kterou chcete měsíčně sboru věnovat. V Neděli velikonoční se pravidelně v naší církvi koná sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Tato sbírka soustřeďuje finanční prostředky na nejnutnější stavby, opravy a rekonstrukce církevních budov. Prosíme, myslete na tu sbírku, a pokud budete finanční prostředky poukazovat na konto sboru (číslo účtu: 460 846 349/0800), neopomeňte napsat účel: Hlavní dar lásky JJ. Všechny jiné dary budou použity na provoz sboru, jak jsme psali výše. Náš sbor z Jeronýmovy jednoty již mnoho peněz dostal především na opravu střechy kostela. Nyní připravujeme opravu fasády kostela. O všech aktivitách Vás budeme informovat dalšími sborovými dopisy.

 Miroslav Erdinger, farář

Jana Jahodová, kurátorka

 

Mělník, Velikonoce 2020

Sborový dopis

V Mělníku 14. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

dostali jsme se do kleští pandemie. Nemoc COVID – 19, která se šíří celým světem, zasáhla i naši zemi, náš kraj. Vláda vyhlásila stav nouze. Protože se chceme chovat zodpovědně vůči sobě i vůči jiným lidem, respektujeme tento stav a snažíme se nemoc nerozšiřovat. Proto jsme rozhodli počínaje dnešním dnem až do odvolání, nekonat nedělní bohoslužby ani žádné aktivity v týdnu, jakými jsou středeční biblická hodina pro dospělé, páteční biblická hodina pro děti, nebudeme zahajovat setkávání konfirmandů, nebudeme konat přednášková, kulturní či jiná setkání, nebudou se konat schůze staršovstva, na pozdější termín bude přesunuto i Výroční sborové shromáždění, které bylo plánováno na neděli 29. března. Stejným způsobem se zachová i Komunitní centrum Husův dům, které svoji činnost vyvíjí v Husově domě.

Pokusíme se vytvořit internetové bohoslužby, kázání Vám budeme posílat stejným způsobem, jako nyní. Je přílohou tohoto mailu.

 

Pokud budete potřebovat naši pomoc (návštěvu, nákup atd.), obraťte se na faráře sboru. Rád se Vám bude věnovat. Na telefonu bude také pastorační pracovnice a kurátorka sboru.

 

Přejeme Vám víru, naději a lásku. „Pokoj Boží, který převyšuje každé naše pomyšlení, ať hájí a střeží naše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Pánu.“

 

Za staršovstvo sboru:

 

Miroslav Erdinger, farář Jana Jahodová, kurátorka

 

Miroslav Erdinger – mobil: 737 284 760, e-mail: miroslav@erdinger.cz

Jana Jahodová – mobil: 731 514 224, e-mail: ja.jahu@seznam.cz

Eliška Erdingerová mobil: 777 334 801, e-mail: eliska@erdinger.cz

Mobil sboru: 734 766 404

Rozálie - Setkání žen 6.2.2020

Přijměte pozvání na další tvořivé setkání Klubu Rozálie.

Rozálie únor

I. Gloria i gaudium

První z cyklu pěti hudebních seminářů nazvaných “Hudba napříč staletími“ se bude konat 6.2.2020 od 16:30. Seminář je součástí projektu “Dveře dokořán”. Vstup zdarma - dobrovolné příspěvky vítány. Všichni jste srdečně zváni!

I. Gloria i gaudium

Koncert pěveckého sboru Chrapot

Nenechte si ujít koncert pěveckého sboru Chrapot, který se koná v pátek 6.12. od 18:00 v Husově domě.

Chrapot

Alexander Shonert

Přijměte srdečné pozvání na unikátní koncert houslového virtuosa na téma: Od židovství ke křesťaství".

Koncert se bude konat 8.prosince od 18:30 v Husově domě.

Shonert

 

Adventní tvoření

Všechny srdečně zveme na Adventní tvoření. Už tuto sobotu od 13:00 v Husově domě.

Adventní tvoření

Svoboda není samozřejmost

Další z cyklu “Večery s hostem” - tentokrát s ředitelkou domácího hospicu Cesta domů paní magistrou Ruth Šormovou u příležitosti 30. výročí pádu totality.

svoboda není samozřejmost

Koncert Let´s Go

Koncert u příležitosti 30. výročí pádu totality.

Gospelový sbor Let's Go vystoupí v Husově domě (u žlutého evangelického kostela) v neděli 10. 11. od 16:00 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Let´s Go

 

Rozálie - Setkání žen 7.11.2019

Budeme se učit malovat na plátno a vyrábět tašky pod vedením paní Mgr. Markéty Soukupové. 

Rozálie listopad

Setkání nejen s Jiřím Drahošem

Srdečně vás zveme na povídání o vědě a životě. Našim milým hostem bude Jiří Drahoš se svou manželkou Evou Drahošovou. Nenechte si ujít toto vzácné setkání.

Již ve středu 16.10. v 18:00 v Husově domě. 

setkání nejen s Jiřím Drahošem

Zahajovací koncert sezóny 2019/2020

Všichni jste srdečně zváni na vskutku slavnostní zahájení nové koncertní sezóny, na které přijal pozvání sólový hráč na lesní roh z České filharmonie, jenž za doprovodu svých hostů provede díla J. S. Bacha, A. Rejchy, F. X. Thuriho a dalších

Účinkují:
Ondřej Vrabec, Hana Sapáková, Daniela Roubíčková, Michaela Vincencová - lesní rohy

kvarteto

Pavel Eret

V neděli 30. června od 16.00 přijďte zakončit školní rok s houslovým virtuosem Pavlem Eretem. Je také vedoucím mistrovských kurzů u nás i v zahraničí.

Pavel Eret

 

Koncert Vocatus Ecumenicus

V sobotu 8. června od 18:00 si přijďte poslechnout mužský pěvecký komorní soubor Vocatus Ecumenicus.

koncert vocatus ecumenicus

Cesta ke svobodě

Večer s hosty k výročí 30 let od pádu komunistického režimu.

Hosté:
Václav Malý, pomocný biskup pražský
Miloš Rejchrt, evangelický farář

večer s hosty

 

Koncert Fagotiky

4 slečny + fagoty + evangelický kostel + neděle 26.5. v 16:00 = skvělý a nevšední koncert!

fagotiky

Noc kostelů

Zastavte se na Noci kostelů i v našem evangelickém kostele.noc kostelů

Odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi

Zveme vás na slavnostní odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi dne 18.května od 14:00.
Hosté:

PhDr. Petr Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v ČR
PhDr. Vojtěch Čelka, předseda Společnosti M.R.Štefánika v ČR

Doprovodný program:
Přednáška PhDr. V. Čelky
Výstava "Doba M.R.Štefánika" pořádaná Jiřinou Kasáčkovou, členkou Výboru společnosti M.R.Štefánika v ČR

plakát

Rozálie - Setkání žen 9.5.2019

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 9.5.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.

 

Koncert DUO CD

Přijměte pozvání na koncert kytarového dua, který se bude konat v evangelickém kostele dne 5.5 2019 od 16:00.

DUO CD

Velikonoční dopis

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel! Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých;“ (Mt 28, 5-7a)

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

vzpomínám na tu chvíli moc rád, odehrála se před několika léty. Je pro můj život velmi důležitá. Stojím se svým tatínkem, který již také odešel za svými předky, u maminčina hrobu. Už je to pár let, co ke jménům mých předků přibylo jméno z nejdražších. Ne, nevzpomínám, to bych tam stál pro bohatství života, lásky, víry, emocí, objetí, polibků, společných chvil, které poznamenávaly srdce, dosud. Vzpomínám na svého přítele, který mi kdysi poslal esemeskovou kondolenci tohoto znění: „Teď jistě rozumíš tomu, že ne smrt, ale láska spojuje oba břehy, břeh časnosti s břehem věčnosti.“

 

Ano, rozumím. Přemýšlím o lásce a dobře se mi přemýšlí. Nejsem na to sám. Oba, tatínek i já, jsme na Velikonoce slýchávali z maminčiných úst zvonivým hlasem, že nám nastal přeradostný čas a tak „Buď tobě chvála Ježíši za tvé zmrtvýchvstání, buď milostiv nám v své říši a dej požehnání. A po této smrtelnosti převeď nás do své radosti, kterous nám zasloužil.“ Jak zasloužil? No přece láskou, která se obětovala, láskou, která byla dokonalým ztotožněním s Boží vůlí, láskou křižovanou, zmrtvenou a pozvanou opět k životu, láskou, která vzala smrti její moc. „Kde je, ó smrti, osten tvůj?“ může se ptát radostně apoštol Pavel, vždyť Kristus vstal z mrtvých, jistě vstal a v této jisté víře (jak jinak než takto rozporně, vždyť víra je víra a jistota je jistota, obojí stojí vůči sobě v opozitu, vyjádřit tu nevyjádřitelnou skutečnost vzkříšení) se již shromažďují hloučky kristovců. Slaví večeři Páně, modlí se, káží evangelium a myslí na to, jak účinně pomoci těm, kteří nemají dost sil, aby si pomohli sami.

 

Láska Boží, naplněná v Ježíši Kristu. Jak to řekne apoštol? „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ Oběť smíření. Onoho Smiřitele, Spasitele, Mesiáše láska bolí! Trpí, prochází ponížením, potupou, bolestí k nevyslovení, bolestí křižovaného, prochází totální opuštěností nejen od lidí, také od svého Otce. Vždyť co jiného by znamenal Kristův výkřik na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil.“ Projde temnotou hrobu… a pak teprve: „Není zde, byl vzkříšen.“ K radosti vzkříšení, k „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal“, nepřichází Pán nikterak snadno. Cestou je mu utrpení, bolest. Přeradostný čas předchází jiná melodie: „Dals krev z těla vycediti, dáváš k užitku ji píti… ráčils nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti… drazes jistě nás vykoupil, pro nás mra svou duši pustil… Kriste pro nás umučený, zsinalý a zohavený.“ Poznali jsme možná slova z Husovy písně Jezu Kriste štědrý kněže. Chceme-li mít podíl na Kristově vzkříšení, nevyhneme se cestě utrpení, cestě kříže. Avšak jen Kristus Pán šel až na sám její konec, aby mohl jít za horizont té cesty a aby i nás mohl za horizont pozvat.

„Z své milosti.“ 

 

Jak to víme? Jak jen to všechno víme? Výše uvedený text nás k odpovědi přivádí. „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“ Jděte rychle povědět. A ty ženy, vyděšeně stojící u prázdného hrobu, ty uposlechly. Rozeběhly se. Roznesly tu zprávu, nejprve ovšem učedníkům, ale jistě i mnoha dalším. A taková zpráva, ta se šíří lavinovitě. No, a dostala se až k nám. Někdo nám ji sdělil.

 

Stojím se svým tatínkem u maminčina hrobu. Ne, nevzpomínám. Jen děkuji za to, že také mně měl kdo tu zprávu sdělit. Jeden z těch dvou byl již tehdy po této smrtelnosti přiveden do radosti, zasloužené Pánem. S druhým, který v tu chvíli stojí vedle mě, a který je již nyní také na druhém břehu, si o té zprávě stále ještě s údivem povídáme. Máme o čem. Vždyť je to také důvod k radosti v Pánu, důvod k pokoji, který převyšuje všechen lidský rozum. I ten náš.

 

Přeji Vám, milé sestry a bratři, milí přátelé, prožití velikonoční radosti a přijetí pokoje, který ten čas přináší.

 

Váš farář Miroslav Erdinger Mělník, Velikonoce 2019

 

Velikonoční a jarní dekorace

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 4.4.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.  

 

Velikonoční a jarní dekorace

 

Marta Slámová